Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Wydarzenie: 'XXXVII Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: czwartek, 02 września 2021 - 09:00

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 2 września 2021 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXVI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 28 lipca 2021 r.
 4. Sprawozdanie dotyczące funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie Gminy Goleniów.
 5. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych w Goleniowie.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w Goleniowie.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Goleniowskiego Domu Kultury.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów”.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica – Goleniowski Park Przemysłowy.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Podańsko.
 11. Projekt uchwały w sprawie pomnika przyrody.
 12. Projekt uchwały w sprawie pomnika przyrody „Anna”.
 13. Projekt uchwały w sprawie pomników przyrody na terenie Gminy Goleniów.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2021-2028.
 16. Projekt uchwały w sprawie przekazania postulatu do Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.
 17. Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Goleniowie w przedmiocie ewentualnego naruszenia przez Pana Andrzeja Cieślińskiego Skarbnika Gminy Goleniów zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek i pełnienia funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie zajmowania stanowiska Skarbnika (od 01 sierpnia 2021 r.).
 18. Interpelacje radnych i zapytania.
 19. Wolne wnioski.
 20. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 21. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 22. Informacje Przewodniczącego Rady.
 23. Zamknięcie obrad sesji.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.