Dzisiaj jest: 22 Maja 2018 roku    |    Imieniny: Julia, Wiesława, Helena
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'XXXII Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 21 czerwca 2017 - 11:00

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 31 maja 2017 r.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Goleniów oraz informacji o mieniu komunalnym Gminy Goleniów w roku 2016 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2016 rok oraz udzielenie absolutorium dla Burmistrza Gminy Goleniów z tego tytułu.
  1. Opinie merytorycznych Komisji Rady odnośnie sprawozdania Burmistrza Gminy z realizacji budżetu i gospodarowania mieniem gminnym oraz sprawozdania finansowego.
  2. Wniosek Komisji Rewizyjnej.
  3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.
  4. Dyskusja.
  5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów za 2016 rok.
  6. Głosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn - Recław.
 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Goleniów na lata 2017-2021.
 7. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 8. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego wykonania zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Goleniowa do Marszewa”.
 9. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego wykonania zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa gmina Goleniów”.
 10. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej z Lubczyny do Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy”.
 11. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych w części przemysłowej miasta Goleniów”.
 12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Goleniów partnerskiego projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351”.
 13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Goleniów projektu „Budowa ul. Leśnej w dz. 143 w m. Załom, Gmina Goleniów”.
 14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Goleniów partnerskiego projektu „Transgraniczny Festiwal Kultury i Sztuki Euroregionu Pomerania. Remont, modernizacja i wyposażenie Rampy Kolejowej w Goleniowie, Amfiteatru Miejskiego w Stargardzie i budynku przy Zamku w Bröellin wraz z dostosowaniem obiektów do nowych funkcji użytkowych”.
 15. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2017- 2025.
 18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy.
 19. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.
 20. Informacje o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 21. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 22. Informacje Przewodniczącego Rady.
 23. Zamknięcie obrad sesji.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl