Dzisiaj jest: 23 Maja 2019 roku    |    Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
czwartek, 25 października 2018 09:18

Opłata za zmniejszoną retencję

Do 31 października br. wszyscy władający nieruchomościami o powierzchni powyżej 3500 m kw. (dot. nieruchomości objętej jedną księgą wieczystą) zobowiązani są do przedstawienia Burmistrzowi Goleniowa informacji o wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m kw., w formie wypełnionego oświadczenia.

Złożenie ww. oświadczenia stanowi obligatoryjny, ustawowy wymóg prawny, na podstawie którego następuje naliczenie „opłaty retencyjnej”.

Wzory oświadczeń dostępne są w formie elektronicznej poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie. Ponadto, można je odebrać w wersji papierowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska. Szczegółowe informacje w tej sprawie mogą Państwo uzyskać w pokoju nr 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie oraz pod nr tel. 914698230.

Od dnia 20 września br. podmioty (wszystkie jednostki i osoby) korzystające z usług wodnych na mocy wydanych pozwoleń wodnoprawnych zobowiązane zostały do składania oświadczeń co kwartał, a pierwsze z ww. oświadczeń powinno być złożone do tut. Urzędu do dnia 31 października 2018 r.
Pozostali władający nieruchomościami, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku złożenia ww. informacji, oświadczenie powinni złożyć niezwłocznie.

Podstawą prawną do opisywanej powyżej procedury jest ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), która od dnia 1 stycznia 2018 r. wprowadziła istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie retencji terenowej. Ustawa nakłada na Burmistrza obowiązek związany z poborem opłaty za usługi związane ze zmniejszeniem retencji.

Podmioty korzystające z usług wodnych oraz osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
c) użytkownikami wieczystymi gruntów,
d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 
które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane zostały do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną. 

Nieruchomość, w tym przypadku, obejmuje powierzchnię wszystkich działek ewidencyjnych przypisanych do jednej księgi wieczystej (nieruchomość = jedna księga wieczysta).

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Po złożeniu oświadczenia Burmistrz Goleniowa ustala wysokość opłaty retencyjnej i przekazuje w formie informacji podmiotowi obowiązanemu do jej uiszczenia. Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu informację.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Wobec powyższego raz jeszcze przypominamy o obowiązku dostarczenia wypełnionego oświadczenia do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów.

Pliki do pobrania:

pdfOświadczenie podmiotu korzystającego z usług wodnych
pdfOświadczenie właściciela nieruchomości

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.