Dzisiaj jest: 19 Września 2019 roku    |    Imieniny: Konstancja, January
piątek, 24 maja 2019 12:48

Walka ze smogiem - pomóż i wypełnij ankietę

Gmina Goleniów planuje przystąpić do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego.

Wiarygodna i aktualna analiza potrzeb mieszkańców umożliwić może otrzymanie dotacji na wymianę pieców węglowych oraz termomodernizacje domów mieszkalnych. Burmistrz Gminy Goleniów zwraca się do osób zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania na wymianę węglowych pieców i kotłów C.O. na nowoczesne ekologiczne źródła ciepła oraz na termomodernizację domów mieszkalnych (docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji grzewczej) o pomoc względem rozeznania potrzeb mieszkańców Gminy Goleniów w tym zakresie poprzez wypełnienie jednej z załączonych poniżej ankiet.

Wymieniona analiza umożliwi Gminie staranie się o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz Działanie 2.15 - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych.
W przypadku uzyskania przez Gminę Goleniów ww. dofinansowania, dotacje (granty) będą następnie przekazywane mieszkańcom w ramach ogłoszonego naboru. 

Koniecznym elementem wniosku o przyznanie ww. dofinansowania jest wykonanie rzetelnej analizy potrzeb w tym zakresie oraz wiarygodne przedstawienie skali zainteresowania mieszkańców udziałem w Zachodniopomorskim Programie Antysmogowym.

Założenia ogólne PROGRAMU:

 • dotacja (grant) objąć może do 100% kosztów przedsięwzięcia,
 • dotacja (grant) dotyczy wyłącznie osób fizycznych i udzielana jest niezależnie od dochodów na członka rodziny,
 • osoby wnioskujące o przyznanie dotacji (grantu) mogą przystąpić tylko do jednego wybranego projektu (działania 2.14 bądź działania 2.15),
 • Mieszkaniec Gminy po złożeniu wniosku do Urzędu Gminy, spełnieniu wszystkich warunków udzielania dotacji podpisze umowę z Burmistrzem Gminy Goleniów, następnie we własnym zakresie i własnym staraniem wykona i opłaci planowane przedsięwzięcia. Po zakończeniu inwestycji, zgodnie z treścią umowy, przekazana zostanie dotacja (grant).

Wykluczeniu z PROGRAMU podlegają m.in.:

 • działania związane wymianą piecy i kotłów węglowych oraz termomodernizacją budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które dofinansowane będą z innych funduszy np. z programu Czyste Powietrze,
 • budynki nowobudowane.
 • działania, które zostały już zrealizowane, bądź ich realizacja została rozpoczęta przed podpisaniem umowy z Burmistrzem Gminy Goleniów na przyznanie dofinasowania (grantu),
 • budynki mieszkalne, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Informujemy jednocześnie, że w drugiej połowie czerwca 2019 r. planowany jest cykl spotkań informacyjnych dla mieszkańców w zakresie Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego oraz planów Gminy względem przystąpienia do niego. Szczegółowy harmonogram spotkań przedstawiony zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w pierwszej połowie czerwca br.

Kontakt telefoniczny w przedmiotowej sprawie możliwy będzie do dnia 4 czerwca 2019 r. – nr tel. 91 4698 230.


Działanie 2.14 Poprawa Jakości Powietrza – zasady:

 1. Wymiana starych kotłów lub pieców opalanych tylko i wyłącznie węglem (w tym ekogroszkiem i koksem) na inne źródła ciepła: w tym: ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, kotły na paliwo stałe, odnawialne źródła energii.
 2. Wymiana w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych (wspólnoty).
 3. Dotacja tylko dla osób fizycznych, w budynkach mieszkalnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
 4. Budynek, w którym planowana jest wymiana pieca/kotła węglowego musi być już częściowo ocieplony. Przeprowadzenie wymiany źródła ciepła będzie możliwe wyłącznie w sytuacji gdy budynek będzie spełniał minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej tj. EPH+W nie więcej niż 150 kWh/m2 na rok. Jeśli budynek nie spełnia tego wymogu zalecamy skorzystać z działania II Termomodernizacja budynków. Fakt spełnienia tego warunku potwierdzi lub nie potwierdzi sporządzony audyt energetyczny budynku – „Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku”.
 5. Dotowane nowe jednostki wytwarzania energii cieplnej (kotły) muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.
 6. W sytuacji istniejącej instalacji gazowej priorytetem będzie wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy (dotyczy Warszkowa – planowana budowa gazociągu w latach 2019-2020).
 7. Wartość dotacji na wymianę kotła, pieca węglowego – 7 500 PLN.

docPobierz ankietę na temat wymiany kotła lub pieca

 

Działanie 2.15 Termomodernizacja Budynków Jednorodzinnych - zasady:

 1. Dofinansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu termomodernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych wraz z wymianą wyłącznie źródło ciepła użytkowego oparte o spalanie węgla (piece lub kotły węglowe) - wymiana źródła ciepła jest w tym przypadku obowiązkowa!. Wymiana kotła węglowego następuje na inne źródła ciepła, w tym: ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, kotły na paliwo stałe, odnawialne źródła energii.
 2. Dotowane mogą być jedynie budynki jednorodzinne w zabudowie pojedynczej, bliźniaczej, szeregowej wykorzystywane wyłącznie do celów mieszkalnych, będących własnością osób fizycznych (nie jest możliwe finansowanie mieszkań w zabudowie wielolokalowej (wspólnoty mieszkaniowe).
 3. Wartość dotacji dla mieszkańców:
  - 25 000 PLN - w przypadku termomodernizacji częściowej budynku,
  - 50 000 PLN - w przypadku pełnej termomodernizacji budynku.
  Częściowa termomodernizacja obejmuje izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej) i modernizację instalacji centralnego ogrzewania.
  Pełna termomodernizacja – obejmuje izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej), stropu i podłogi (w tym dachu) oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania.
 4. Zakwalifikowanie przedsięwzięcia do udzielenia dofinansowania (grantu) odbywa się na podstawie audytu energetycznego wykonanego przez Gminę (w przypadku osób, które posiadają wykonany audyt, będzie on podlegał weryfikacji przez przedstawicieli Gminy).

docPobierz ankietę na temat termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Podpisaną ankietę należy złożyć do 8 lipca 2019 r. w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta UGiM w Goleniowie, pl. Lotników 1 lub przesyłając skan albo dokument podpisany elektronicznie (podpis elektroniczny, profil zaufany, e-dowód) na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub naszą skrzynkę ePUAP: /GG/SkrytkaESP.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.