Dzisiaj jest: 23 Października 2018 roku    |    Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna

Budowa drogi w kierunku Helenowa tj. od skrzyżowania ulic Kalinowa – Zacisze na Osiedlu Helenów do drogi powiatowej nr 0710Z relacji Goleniów – Bolechowo

Droga w kierunku Helenowa Droga w kierunku Helenowa

Dofinansowanie

1. Przedmiotem realizacji inwestycji jest budowa drogi publicznej w kierunku Osiedla Helenów, tj. od skrzyżowania ulic Kalinowa – Zacisze na Osiedlu Helenów do drogi powiatowej nr 0710Z relacji Goleniów – Bolechowo wraz ze ścieżką pieszo-rowerową i infrastrukturą techniczną tj. z oświetleniem i kanalizacją deszczową.

2. Zakres robót objęty przedmiotem zamówienia obejmuje:
a) branżę drogową: roboty pomiarowe- ok. 0,4 km, rozebranie krawężników betonowych - ok. 21 m, rozebranie nawierzchni z tłucznia i żużla gr. 15 cm – ok. 2400 m2, załadunek gruzu koparko- ładowarką i transport – ok. 360,945 m3, roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku- ok. 1045 m3, formowanie i zagęszczanie nasypów – ok. 282 m3, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne- ok. 2446 m2, rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe – ok. 886 m, krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm - ok. 803 m, krawężniki betonowe zaniżone o wymiarach 15x 20 cm – ok. 83 m, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm – ok. 2446 m2, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni – ok. 2446 m2, skropienie emulsją asfaltową kationową – ok. 2446 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych gr 7 cm – ok. 2446 m2, skropienie emulsją asfaltową kationową – 2446 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych gr 4 cm – ok. 446 m2, koryto gr. 10 cm – ok. 1011 m2, warstwa z pospółki zagęszczonej mechanicznie o gr. 10 cm – ok. 1011 m2, ścieżki pieszo- rowerowe z kostki brukowej betonowej bezfazowej o gr. 8 cm na podsypce cem.- pias. - ok. 1011 m2, obrzeża betonowe o wym. 30x8 - ok. 413 m, ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego – ok. 1710 m2, rozścielenie ziemi urodzajnej – ok. 171 m3, wykonanie trawników dywanowych – ok. 1710 m2, pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych – ok. 9 szt., pionowe znaki drogowe o pow. 0,3 m2- ok. 14 szt., pionowe znaki drogowe o pow. 0,3 m2 bariery - ok. 12 szt., pionowe znaki drogowe- lampy ostrzegawcze – ok. 10 szt, pionowe znaki drogowe- zdjęcie- ok. 14 szt., pionowe znaki drogowe- zdjęcie barier - ok. 12 szt. pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych – ok. 8 szt., pionowe znaki drogowe o pow. 0,3 m2- 12 szt., pionowe znaki drogowe o pow. 0,3 m2 drogowskazy - ok. 5 szt., oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową – ok. 11,90 m2, ogrodzenie łańcuchowe U-12b- ok. 29 m, punktowe elementy odblaskowe – ok. 8 szt.

b) branżę instalacyjną (odwodnienie drogi): roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- ok. 0,81 km, wykopy oraz przekopy – ok. 649,01 m3, wykopy liniowe o szer. 0,8-1,5 m- ok. 258,52 m3, pełne umocnienie pionowe ścian wykopów liniowych- ok. 1388,25 m2, podłoże pod kanał i obiekty z materiałów sypkich o gr. 15 cm - ok. 72,90 m3, ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych o śr. nom. 200 mm - ok. 222 m, kanały z rur PVC o śr. zewn. 200 mm- ok. 122,50 m, kanały z rur PVC o śr. zewn. 160 mm – ok. 60,50 m, rury ochronne o śr. nominalnej 400 mm-RS-2 – ok. 19,50 m, kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowej – ok. 1 szt., studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm - ok. 1 studni, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm – studnie chłonne- ok. 8 stud., studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm – studnie chłonne- ok. 2 stud., podsypka filtracyjna ze żwiru z przygotowaniem kruszywa – wypełnienie studni chłonnych – ok. 3,93 m3, studzienki ściekowe uliczne o śr. 500 mm – ok. 11 szt. obsypka z materiałów sypkich grub. 40 cm- ok. 194,40 m3, ułożenie geowłukniny – ok. 175,82 m3, zasypywanie wykopów – ok. 520,10 m3, zagęszczanie nasypów – ok. 520,10 m3, zasypywanie wykopów liniowych - ok. 57,79 m3, roboty ziemne – ok. 329,64 m3

c) branżę elektryczną (oświetlenie ): kopanie rowów dla kabli – ok. 150,72 m3, zasypywanie ręczne rowków - ok. 150,72 m3, ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm- ok. 11,20 m, ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm- ok. 13 m, ułożenie kabli o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych – ok. 530,80 m, układanie kabli o masie 0,5 kg/m w rurach – ok. 24,20 m, obróbka na sucho kabli -28 szt., montaż i stawianie słupów oświetleniowych – ok. 14 szt., montaż opraw oświetleniowych – ok. 14 szt., montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych – ok. 14 kpl., uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej – ok. 478 m, badanie linii kablowej NN – ok. 14 odc., badanie i pomiary instalacji skuteczności zerowania - ok. 14 szt.

3. Wykonawcą robót jest firma „FDO” Sp. z o.o. z siedziba w miejscowości Leśno Górne 11, 72-004 Tanowo reprezentowaną przez mgr inż. Grzegorza Kuderskiego

4. Wartość robót budowlanych wynosi 815.650,73 złotych łącznie z podatkiem VAT.

5. Inżynierem kontraktu na zadaniu inwestycyjnym jest Zakład Usługowo – Handlowy „KABET”, ul. Wczasowa 5, 72-105 Lubczyna reprezentowany przez Krzysztofa Olszewskiego za kwotę w wysokości 53 680,00 złotych łącznie z podatkiem VAT.

6. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma „INWOD” Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory z siedziba przy ul. Szkolnej 19b w miejscowości Kobylanka reprezentowana przez Waldemara Łągiewkę za kwotę w wysokości 89 060,00 złotych łącznie z podatkiem VAT.

7. Studium wykonalności przygotowała firma Prozped Consulting z siedzibą przy Al. Boh. Warszawy 91B/7 , 70-343 Szczecin oraz Bochiński Consulting , ul. Piotrusia Pana 6,71-804 Szczecin za kwotę 23 912,00 zł .

8. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków:
a) Gminy Goleniów,
b) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej. Działanie 2.1. Zintegrowany system transportowy województwa. Poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa.

9. Termin zakończenia realizacji inwestycji do: dnia 27 września 2010 roku.

10. Ogólna wartość inwestycji wyniesie ok. 982 302,73 złotych łącznie z podatkiem VAT.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.