Dzisiaj jest: 1 Kwietnia 2023 roku    |    Imieniny: Grażyna, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis
czwartek, 02 lipca 2020 09:04

Jak kompostować bioodpady?

Mieszkańcy domów jednorodzinnych (i tylko oni) zamiast oddawać bioodpady do recyklingu, mogą je zagospodarować we własnym zakresie. Korzyścią jest zniżka w opłacie śmieciowej (1 zł od osoby miesięcznie) oraz uzyskanie dobrej jakości nawozu naturalnego.

Jakie wymogi musi spełniać kompostownik?
Musi być zlokalizowany w odległości co najmniej 5 m od drzwi i okien pomieszczeń przeznaczonych dla ludzi oraz nie mniej niż 2 m od granicy działki.

Mogą być w nim kompostowane wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstwa domowego, a nie z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie nieruchomości. Kompostowane mogą być wyłącznie bioodpady – odpady kuchenne i spożywcze, resztki roślinne z ogrodów i trawników.
Instalacja kompostowników i skorzystanie z ulgi w opłacie śmieciowej, zgodnie z regulacjami ustawowymi, możliwa jest wyłącznie na posesjach zabudowanych domami jednorodzinnymi. Ustawa o utrzymaniu i porządku w gminach nie daje tej możliwości mieszkańcom posesji zabudowanych domami wielorodzinnymi.

Korzystanie ze zniżki w opłacie śmieciowej, wynikające z kompostowania bioodpadów na własnej posesji, może podlegać kontroli przez pracowników UGiM Goleniów. W razie złożenia nieprawdziwej informacji o posiadaniu kompostownika, zostanie wydana decyzja o utracie prawa do zwolnienia. Podobnie będzie, kiedy właściciel nieruchomości uniemożliwi przeprowadzenie oględzin posesji i weryfikacji oświadczenia o kompostowaniu odpadów. Ponowne skorzystanie z ulgi będzie możliwe nie wcześniej niż po 6 miesiącach od uprawomocnienia się decyzji o utracie ulgi i będzie wymagało złożenia nowej ‘deklaracji śmieciowej’.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.