Dzisiaj jest: 12 Grudnia 2018 roku    |    Imieniny: Joanna, Aleksandra, Dagmara
czwartek, 01 marca 2018 09:32

Rada uchwaliła

Rada Miejska na wniosek burmistrza Roberta Krupowicza zwiększyła budżet dwóch ważnych inwestycji drogowych: przebudowy ul. Andersa wraz z mostem na Inie oraz modernizacji ul. I Brygady Legionów. Wartość złożonych ofert przekraczała o 1,47 mln zł założony kosztorys.

Decyzja Rady Miejskiej umożliwia burmistrzowi podpisanie umów z wykonawcami, którzy zostaną wybrani w postępowaniach przetargowych (te są na końcowym etapie sprawdzania poprawności złożonych ofert) oraz przystąpienie do realizacji inwestycji. Teoretycznie, postępowania przetargowe można było powtórzyć, ale nie było żadnej gwarancji, że oferty złożone w nowych przetargach byłyby tańsze. Na pewno jednak opóźniłoby to realizację obu inwestycji.

Rada Miejska zatwierdziła też zmianę wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Goleniów na lata 2015-2022 zarządzanych przez GWiK. Do planu wpisano wodociąg mający doprowadzić wodę pitną do części wsi Żółwia Błoć, w tej chwili pozbawionej dostępu do sieci wodnej. Umożliwia to przystąpienie do prac projektowych oraz starania o pozyskanie dofinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych.

Na sesji przyjęto też projekt uchwały o stanowisku Rady Miejskiej w kwestii budowy nowej drogi mającej połączyć węzeł drogowy „Kliniska” na trasie S3 z drogą powiatową Kliniska-Pucice. Rada Miejska zwraca się w uchwale do premiera RP z apelem o budowę wspomnianej drogi, by w ten sposób stworzyć drogę alternatywną dla S3 oraz odciążyć centrum Klinisk Wielkich, przez które obecnie jeździ coraz więcej samochodów ciężarowych obsługujących firmy działające w rejonie Klinisk. Rada chce, by drogę zbudowano ze środków będących w dyspozycji państwa. Inwestycja wymaga budowy wiaduktu nad linią kolejową Szczecin-Goleniów, jest poza zasięgiem finansowym samorządów gminnego i powiatowego.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.