Dzisiaj jest: 19 Marca 2019 roku    |    Imieniny: Józef, Bogdan, Marek
wtorek, 03 kwietnia 2018 10:09

Opłata za deszczówkę

Z dniem 1 stycznia 2018 r. decyzją polskiego parlamentu wprowadzono nową opłatę, do której pobierania zobowiązano wójtów i burmistrzów. Opłata „za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej” w zdecydowanej większości będzie trafiać na konto niedawno utworzonego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m kw, które zabudowane są w co najmniej 70 procentach. Podstawową stawkę opłaty ustala rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 – jest to rocznie 0,50 zł od 1 m kw powierzchni zabudowanej. Stawka ulega zmniejszeniu, jeśli wody opadowe są przynajmniej w części zagospodarowane na terenie nieruchomości. Ostateczną stawkę opłaty ustala burmistrz. 90 procent zebranej kwoty trafi na konto Wód Polskich, 10 procent zostanie w gminie na pokrycie kosztów administracyjnych.

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie rozsyła obecnie informację o nowej opłacie wraz z ankietą, w której zarządzający nieruchomościami mają podać powierzchnię obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem i określić stosunek tej powierzchni do powierzchni nieruchomości. Jeśli na nieruchomości znajdują się urządzenia służące retencji wód opadowych, opłata będzie zmniejszona. Pismo otrzymują osoby dysponujące nieruchomościami o powierzchni powyżej 3500 m kw – bo tylko tych nieruchomości może dotyczyć opłata.

Burmistrz Robert Krupowicz podkreśla, że nowa opłata wynika z ustawy Prawo wodne i w najmniejszym nawet stopniu nie jest skutkiem inicjatywy samorządowej. Burmistrz i podległy mu Urząd Gminy i Miasta wykonują jedynie obowiązek nałożony ustawą.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.