Dzisiaj jest: 25 Marca 2019 roku    |    Imieniny: Maria, Wieńczysław, Ireneusz
piątek, 06 kwietnia 2018 17:13

Przycinać trzeba systematycznie

Goleniowski drzewostan przez dziesiątki lat nie był poddawany zabiegom pielęgnacyjnym. Nie wykonywano cięć sanitarnych, prześwietlających i formujących korony. W ramach projektu „Otwarte Bramy II” roślinność w parku przy ul. Szczecińskiej i przy ul. Andersa zostanie poddana gruntownym zabiegom pielęgnacyjnym.

Dokonano już wycięcia drzew, które po inwentaryzacji w roku 2016 rzeczoznawca uznał za nienadające się do uratowania. Od tamtego czasu stan części drzew znowu się pogorszył, więc po ponownej ocenie stanu zdrowotnego trzeba będzie usunąć jeszcze kilka drzew w parku. Konieczne jest wycięcie jednej lipy w alei przy ul. Andersa: widoczne na zdjęciu drzewo jest rozszczepione, spróchniałe w środku, konary opierają się o drzewa sąsiednie i stanowią zagrożenie dla ludzi.

Inwentaryzacja przewiduje, że ogółem cięcia sanitarne zostaną wykonane na 332 drzewach, cięcia korygujące na 271 okazach, cięcia sanitarne i korygujące na 207. Cięcia sanitarne polegają na usuwaniu konarów i gałęzi martwych, obumierających, chorych, krzyżujących się i narastających na siebie. Cięcia prześwietlające to usuwanie części żywych gałęzi, by doprowadzić do równomiernego rozłożenia szkieletu korony; efektem ma być uzyskanie dobrego naświetlenia i napowietrzenia wnętrza korony drzewa. Cięcia formujące dokonywane są na młodych drzewach i mają na celu stworzenie prawidłowej konstrukcji ich koron.

Prace pielęgnacyjne w ramach projektu „Otwarte Bramy II” zostaną wykonane przez specjalistyczne firmy pod nadzorem inspektora nadzoru. Zabiegi pielęgnacyjne powinny być systematyczne, powtarzane do 5-8 lat, by nie dopuścić do nieprawidłowego rozrostu koron i w efekcie do konieczności usuwania grubych gałęzi i konarów. Można założyć, że cięcia za kilka lat będą mieć znacznie mniejszy zakres, niż planowane na ten rok. Tegoroczne cięcia drzew liściastych (głównie lip) zostaną wykonane latem, po pełnym rozwoju listowia.

Projekt przewiduje instalację na drzewach 144 wiązań elastycznych „cobra”, które zabezpieczą drzewa przed rozszczepianiem pnia i sytuacją, która zmusza do wycięcia spróchniałej lipy w ciągu alei przy ul. Andersa. W trakcie prac w parku i na alei przy Andersa pnie drzew zostaną zabezpieczone przed możliwością uszkodzenia przez sprzęt mechaniczny.

Jesienią dokonane zostaną nasadzenia uzupełniające. Projekt przewiduje posadzenie 27 drzew, 760 krzewów iglastych, 1667 krzewów liściastych, 230 krzewów zimozielonych, 229 roślin okrywowych, 32 700 roślin cebulowych, 2222 szt bylin, 10100 szt mszaków oraz 707 szt paproci. Znacząco wzbogaci to bioróżnorodność flory w parku i w rejonie lipowej alei przy ul. Andersa.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.