Dzisiaj jest: 27 Maja 2019 roku    |    Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
środa, 30 maja 2018 15:17

Lipową wyremontuje gmina

Rada Miejska na środowej sesji jednogłośnie opowiedziała się za podpisaniem porozumienia z powiatem w sprawie przejęcia przez Gminę Goleniów zadania polegającego na generalnej przebudowie ulicy Lipowej w Lubczynie i wykonaniu go we własnym zakresie przez gminę. Za takim wnioskiem, złożonym przez wiceburmistrza Henryka Zajko, zagłosowało 19 radnych.

8,2 mln zł zarezerwowane na ten cel w tegorocznym budżecie gminy nie zostanie przeznaczone na inne zadania. Burmistrz możliwie szybko ma doprowadzić do zawarcia porozumienia ze starostą w sprawie przekazania zadania, a po podpisaniu stosownego porozumienia zostanie rozpisane postępowanie przetargowe. Inwestycja powinna zostać rozpoczęta jeszcze w tym roku, a kwota zapisana w budżecie wystarczy na pokrycie tegorocznych wydatków. Wydatki przyszłoroczne zostaną ujęte w projekcie budżetu na rok 2019. Rozłożenie inwestycji w czasie daje szansę na uzyskanie niższej ceny, niż prawie 16 mln zł zaoferowane w dwu przetargach rozpisanych wiosną przez powiat goleniowski. Gmina będzie też miała czas na starania o pozyskanie znaczącego dofinansowania do inwestycji w Lubczynie.

Na tej samej sesji długo dyskutowano wniosek radnego Łukasza Dykowskiego, który chciał przeznaczyć ponad 4,5 mln zł na gminną dotację dla powiatu, który miałby przeprowadzić modernizację ul. Lipowej jeszcze w tym roku. W dyskusji zwracano uwagę na poważne zagrożenia finansowe dla Gminy Goleniów, która prócz ponad 13 mln zł przekazanych powiatowi miałaby sfinansować również koszty robót dodatkowych, które mogą się okazać niezbędne – a dziś ten koszt trudno oszacować. Zwracano też uwagę, że założony termin realizacji inwestycji (koniec października br.) jest mało realistyczny i mogłaby wystąpić konieczność zwrotu przez powiat dotacji (3 mln zł) z rządowego programu przebudowy powiatowej i gminnej infrastruktury drogowej. Istniało ryzyko, że i ten koszt mógłby obciążyć gminę. Ostatecznie 10 głosami za przy 7 przeciw i 2 głosach wstrzymujących wniosek Ł. Dykowskiego został odrzucony.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.