Dzisiaj jest: 27 Maja 2019 roku    |    Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
środa, 06 czerwca 2018 12:01

W sprawie wody dla mieszkańców Żółwiej Błoci

Wobec rozpowszechnianych informacji, jakoby Gmina Goleniów nie podejmowała działań w celu zaopatrzenia w wodę kilku domów w Żółwiej Błoci, Burmistrz Gminy Goleniów informuje, że postępuje w tej sprawie zgodnie z decyzjami Rady Miejskiej.

Uchwała Rady Miejskiej XXXVIII/465/18 z 31 stycznia 2018 r. obliguje Burmistrza Gminy Goleniów do podjęcia działań w celu wybudowania wodociągu do pięciu domów w Żółwiej Błoci. W związku z tym, że w Gminie Goleniów sprawy zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków są w gestii gminnej spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., burmistrz sprawę przekazał zarządowi spółki. GWiK rozpisał postępowanie przetargowe, które ma wyłonić firmę, która zaprojektuje wodociąg, uzyska wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia oraz zrealizuje inwestycję. Postępowanie przetargowe jest w toku, otwarcie ofert zaplanowane jest na 11 czerwca br. Informacja o tym jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej spółki GWiK. Dalsze działania spółki oraz termin realizacji inwestycji zależne są od wyniku postępowania.

Nieprawdą jest, jakoby mieszkańcy posesji nr 52 w Żółwiej Błoci byli zobowiązani do wpłacenia kilkunastu tysięcy złotych w związku z inwestycją mającą zaopatrzyć tę nieruchomość w wodę. W ubiegłym roku planowano rozwiązać problem braku wody na tej posesji poprzez modernizację lokalnego ujęcia wody i rzeczywiście przewidywany był w związku z tym udział mieszkańców w kosztach. W związku z decyzją o budowie dodatkowej nitki wodociągu uznano jednak, że i posesja nr 52 zostanie do niego podłączona, a więc wszelkie wcześniejsze ustalenia straciły moc, o czym mieszkańcy wiedzą. Anulowana została również decyzja o przyznaniu jednemu z mieszkańców posesji (objętego wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej) zasiłku celowego na pokrycie kosztów doprowadzenia wody, który w związku z jego trudną sytuacją finansową miał być w całości umorzony. Mieszkaniec, którego to dotyczy został poinformowany o anulowaniu decyzji o przyznaniu zasiłku. Nieprawdą jest, jakoby miał obowiązek zwracać jakąkolwiek kwotę, co jest sugerowane w wypowiedziach dla mediów.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.