Dzisiaj jest: 3 Grudnia 2020 roku    |    Imieniny: Franciszek, Hilary, Ksawery

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'XXIV Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 28 października 2020 - 09:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 26 sierpnia 2020 r. oraz XXIII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 09 września 2020 r.
 4. Informacja na temat składanego wniosku do FUNDUSZY NORWESKICH.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Miękowo i Białuń.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Goleniów na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028”.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn: „Torfowisko mszarne Jankowo II”.
 8. Projekt uchwały w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy „Magazynowa” w miejscowości Łozienica.
 9. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla w Helenowie oraz ustalenia ich trybu.
 10. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów Pani Jadwidze Franciszce Krause.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2020-2030.
 13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej naruszenia praworządności.
 14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Goleniów za rok szkolny 2019-20.
 15. Interpelacje radnych i zapytania.
 16. Wolne wnioski.
 17. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 18. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 19. Informacje Przewodniczącego Rady.
 20. Zamknięcie obrad sesji.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.