Dzisiaj jest: 3 Grudnia 2021 roku    |    Imieniny: Franciszek, Hilary, Ksawery

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

poniedziałek, 09 maja 2011 08:00

Handel na sklepowych parkingach

Wiele interwencji zgłaszanych do Straży Miejskiej dotyczy osób handlujących na placach parkingowych przed dużymi sklepami, a co się z tym wiąże z utrudnieniami w ruchu pojazdów i pieszych w tych miejscach.

Place parkingowe są zazwyczaj własnością właścicieli sklepów lub podmiotów nimi zarządzających. Osoby handlujące w tych miejscach, często nie uzyskując zgody właścicielu lub zarządców placów parkingowych rozstawiają swoje stoiska wprost na miejscach, które w zamyśle miały służyć do parkowania samochodów lub do poruszania sie pieszych. Przy braku zgody na taką działalność handlujących, właścicielom lub zarządcom tych nieruchomości pozostaje jedynie postępowanie cywilne za bezumowne korzystanie z nieruchomości – art. 224 – 225 Kodeksu cywilnego. W tej sytuacji Straż Miejska może jedynie sprawdzić, czy osoby handlujące wpisane są do ewidencji działalności gospodarczej ( rolnicy sprzedający płody rolne powinni mieć jedynie potwierdzenie wniesienia opłaty podatku rolnego )oraz wywiązywanie sie osób handlujących z obowiązku uwidaczniania cen lub ilości nominalnej. Konsekwencje w postaci mandatu karnego grożą też osobom zaśmiecającym lub zanieczyszczającym miejsce dostępne dla publiczności.

Częściowym rozwiązaniem problemu byłoby umieszczenie na wjeździe na plac parkingowy tablicy ze znakiem D-52 „strefa ruchu” i D-53 “koniec strefy ruchu” na wyjeździe, a wówczas przepisy Kodeksu drogowego obejmowałyby cały plac parkingowy.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 4 Kodeksu drogowego zabrania się m. in. wykorzystywania drogi lub poszczególnych jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej. Za naruszenie zakazu osoby handlujące podlegałyby grzywnie w drodze mandatu karnego z art. 97 Kodeksu wykroczeń.

Inicjatywa oznakowania znakami drogowymi miejsc poza drogami publicznymi należy do właściciela lub zarządcy nieruchomości i to on ponosi koszty instalacji i dalszej jej konserwacji.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.