Dzisiaj jest: 22 Września 2021 roku    |    Imieniny: Tomasz, Maurycy
odpady pasek

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

czwartek, 04 czerwca 2020 13:01

Wybory prezydenta RP - co warto wiedzieć?

Wybory odbędą się w niedzielę 28 czerwca. Głosować będzie można tradycyjnie, w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego. Aby móc skorzystać z możliwości czynnego uczestniczenia w wyborach, warto zapoznać się z naszymi wskazówkami.

Jak zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego?

W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania dnia 10 lipca (tzw. 2. tury wyborów). Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Powinno ono zawierać: 1) nazwisko i imię (imiona); 2) imię ojca; 3) datę urodzenia; 4) numer ewidencyjny PESEL wyborcy; 5) wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy; 6) wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).
Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie spełniało wymogów określonych w pkt 1-5, urzędnik wyborczy za pośrednictwem obsługującego go urzędu gminy wezwie wyborcę do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Wyborca głosujący w kraju nie później niż do dnia 23 czerwca 2020 r. otrzyma pakiet wyborczy. Natomiast wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosił w okresie od 17 czerwca 2020 r., otrzyma pakiet wyborczy nie później niż do dnia 26 czerwca 2020 r. Urząd gminy prześle pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Doręczenie pakietu wyborczego jest dokonywane przez zespół złożony z co najmniej dwóch pracowników Poczty Polskiej, bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy. Po doręczeniu pakietu do skrzynki za pakiet odpowiada użytkownik skrzynki.
Będzie też możliwość osobistego odbioru pakietu wyborczego w UGiM Goleniów, jeżeli tak zadeklarowano w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Ważne! Osoba decydująca się na głosowanie korespondencyjne musi wysłać dostarczone jej dokumenty i tym samym wziąć udział w głosowaniu. Nie wolno karty wyborczej zachować ‘na pamiątkę’!

Wszystkie informacje na temat głosowania korespondencyjnego dostępne są w oficjalnym piśmie przygotowanym przez Państwową Komisję Wyborczą.


Opracowany już został nowy rozkład jazdy bezpłatnej linii komunikacyjnej S-4 tzw. "Linii Wyborczej", dedykowanej mieszkańcom terenów wiejskich, chcącym oddać swój głos w dniu wyborów prezydenckich.

W związku ze zmianą miejsca głosowania dla wsi Pucice i Załom dokonano drobnej korekty w kursie nr 3 do OKW Kliniska Wielkie:

 • wydłużono przebieg trasy o miejscowości: Pucice i Załom, umożliwiając tym samym dojazd mieszkańcom tych miejscowości do lokalu wyborczego znajdującego się w Kliniskach Wielkich,
 • wobec powyższego usunięty został również cały kurs nr 9 do OKW w Załomiu,
 • usunięto przystanek Pucie.

Pełny rozkład wyborczej linii S-4 dostępny jest w zakładce "Dla mieszkańców/Komunikacja miejska".


Potrzebni są kandydaci na członków obwodowych komisji wyborczych, które będą pracować przy wyborach Prezydenta RP, przewidzianych na 28 czerwca br.

Kandydatów mogą zgłaszać komitety wyborcze, ale można też samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę.
Kandydatem może być obywatel polski, w dniu wyborów mający ukończone 18 lat, niepozbawiony praw wyborczych oraz nieubezwłasnowolniony orzeczeniem sądu. Musi mieszkać w naszym województwie i być wpisanym do rejestru wyborców.
Zadaniem komisji wyborczej jest przeprowadzenie głosowania w obwodzie, ustalenie wyników głosowania i podanie ich do publicznej wiadomości, przesłanie wyników właściwej komisji wyborczej oraz czuwanie nad przestrzeganiem prawa podczas głosowania.
Za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych przysługuje dieta.
Przewodniczący komisji otrzymają po 500, zastępcy przewodniczącego – po 400, a członkowie komisji – po 350 złotych.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane najpóźniej do 12 czerwca 2020 roku do godz. 15.30. Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do urzędu gminy, potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę je przyjmującą.
Informacji na temat sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych udziela Sekretarz Gminy Goleniów Arkadiusz Sell – tel. 91 46 98 201.


Urzędowe regulacje i rozporządzenia dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zaplanowanych na 28 czerwca 2020 dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM w zakładce "Wybory".

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.