Dzisiaj jest: 31 Stycznia 2023 roku    |    Imieniny: Marcelina, Ludwik, Jan

Budowa ul. Metalowej (DG 225059Z) wraz z budową łącznika na odcinku od ul. Metalowej do ul. Nowogardzkiej w Goleniowie

stopka rfrd

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Budowa ul. Metalowej (DG 225059Z) wraz z budową łącznika na odcinku
od ul. Metalowej do ul. Nowogardzkiej w Goleniowie

Umowa na dofinansowanie zadania: Nr 32/2021/A/58 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dofinansowanie: 4 950 954,86 zł

Całkowita wartość: 9 296 563,29 zł

W ramach inwestycji zostanie przebudowana ul. Metalowa, zakres prac na tym odcinku obejmuje wykonanie:

 • jezdni o nawierzchni z asfaltowej o szerokości 6,00 na ul. Metalowej i na łączniku pomiędzy ul. Metalową i Nowogardzką,
 • ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,50 m na ul. Metalowej po stronie południowej oraz na łączniku po stronie wschodniej o nawierzchni z kostki;
 • ciągu pieszego po stronie północnej ul. Metalowej szerokości 2,00 m o nawierzchni z kostki betonowej;
 • zatoki parkingowej dla samochodów ciężarowych przy zakładach produkcyjnych po północnej stronie ul. Metalowej z kostki betonowej koloru grafitowego – 3 miejsca;
 • drogi manewrowej o szerokości 5 m i nawierzchni asfaltowej i parking dla samochodów osobowych z parkowaniem prostopadłym. Ilość miejsc 114 w tym 4 miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej;
 • zatoki parkingowej dla samochodów osobowych po północno-wschodniej stronie ul. Metalowej o nawierzchni z kostki betonowej. Ilość miejsc 36 (w tym 2 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych);
 • zjazdów gospodarczych o nawierzchni z kostki betonowej;
 • odwodnienie ulicy za pomocą wpustów deszczowych do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej;

Odwodnienie projektowanych ulic odbywać się będzie poprzez wpusty uliczne za pomocą dwóch układów kanalizacyjnych. W układzie pierwszym w ul. Metalowej projektuje się przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej częściowo po trasie i częściowo w nowej lokalizacji. W układzie drugim na odcinku pomiędzy ul. Metalową a ul. Nowogardzką projektuje się kanalizację deszczową z wpustami z urządzeniem podczyszczającym wody opadowe i roztopowe i wylotem brzegowym do odbiornika.

Wykonana zostanie nowa sieć wodociągowa o średnicy DN80mm, DN100mm, DN125mm i DN150 mm z żeliwa sferoidalnego. Nowa sieć zostanie połączona w trzech miejscach z istniejącą w ul. Nowogardzkiej, ul. Baczyńskiego i ul. Metalowej/Różanej. Na bocznikach zaprojektowano hydranty przeciwpożarowe DN80 w odmianie nadziemnej.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno–tłoczna wykonana zostanie z rur z kamionki o średnicach DN150 i DN200 mm (dotyczy kanałów grawitacyjnych) oraz z rur z rur PE o średnicy D75 i D90 mm (dotyczy rurociągów ciśnieniowych). Włączenie projektowanej sieci w ul. Metalowej będzie wykonane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej D250 mm w ul. Grenadierów. W celu umożliwienia przyszłego odprowadzenia ścieków z terenów zlokalizowanych w pobliżu projektowanego łącznika drogowego od ul. Metalowej do ul. Nowogardzkiej zaprojektowano odcinek kanalizacji grawitacyjnej DN200 mm. Włączenie będzie wykonane do istniejącej sieci zlokalizowanej w ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W celu poprawnej eksploatacji rurociągu tłocznego zaprojektowano trzy kolumny technologiczne umożliwiające odpowietrzanie oraz płukanie rurociągu.

W ramach inwestycji zostanie wybudowane również oświetlenie ul. Metalowej, parkingów oraz łącznika do ul. Nowogardzkiej.

rfrd logo

 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.