Dzisiaj jest: 22 Października 2021 roku    |    Imieniny: Halki, Filipa, Przybysława

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

wtorek, 19 lutego 2013 11:38

Nowy regulamin utrzymania czystości od 2 marca

Dnia 15 lutego 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego (poz. 868) opublikowana została uchwała nr XXVII/318/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goleniów. Regulamin wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia, to jest 2 marca 2013 roku.

Regulamin utrzymania czystości jest aktem prawa miejscowego, określającym szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów oraz obowiązki mieszkańców Gminy dotyczące:

 • wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
 • wielkości i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
 • częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych,
 • obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,
 • warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
 • wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji.

Nowy regulamin zobowiązuje właścicieli nieruchomości między innymi do:

 • prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
 • uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
 • wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym,
 • zawarcia pisemnej umowy z uprawnionymi podmiotami na odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków (dot. nieruchomości nie podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej),
 • niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego.

Do pobrania:

pdfRegulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goleniów

 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.