Dzisiaj jest: 16 Czerwca 2021 roku    |    Imieniny: Alina, Aneta, Justyna

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

poniedziałek, 22 października 2012 13:02

Parkowanie na drogach wewnętrznych

W ostatnim czasie do Straży Miejskiej w Goleniowie wpływają zgłoszenia mieszkańców w sprawie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów na chodnikach na terenie osiedla mieszkalnego przy ul. Szarych Szeregów - Szkolna w Goleniowie.

Drogi dojazdowe na tym osiedlu mają status dróg wewnętrznych, o czym informują umiejscowione tam znaki drogowe. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, na terenie dróg wewnętrznych nie mają zastosowania przepisy wskazanej ustawy. Oznacza to, że Straż Miejska nie może podejmować interwencji względem osób kierujących pojazdami, które zaparkowały swój pojazd np. na chodniku, a w miejscu tym nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania oznakowany znakiem drogowym o symbolu B35 lub B36.

Według zmienionego art. 1 Prawa o ruchu drogowym – przepisy ustawy stosuje się nie tylko do dróg publicznych i stref zamieszkania ale także do stref ruchu. Strefa ruchu to - według nowych przepisów – „obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi”. Za drogę wewnętrzną uznaje się  natomiast - zgodnie z ustawą o drogach publicznych - drogę niezaliczoną do żadnej kategorii dróg publicznych, w szczególności drogę w osiedlu mieszkaniowym, dojazdową do gruntów rolnych i leśnych, dojazdową do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców a także plac przed dworcem kolejowym, autobusowym i portem oraz pętlę autobusową.

Reasumując powyższe, zarządca drogi, w tym przypadku Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, chcąc zapewnić należyty ład i porządek w zakresie przestrzegania przez kierujących przepisów Prawa ruchu drogowego na drogach wewnętrznych, powinien zmienić status drogi, wprowadzając nowe oznakowanie tych dróg poprzez ustanowienie na tym terenie strefy ruchu oznakowane znakami drogowymi o symbolu D53 i D52 . Wówczas wszelkie naruszenia ogólnie przyjętych zasad zawartych w ustawie Prawo ruchu drogowego będzie miało zastosowanie, co umożliwi Straży Miejskiej i Policji podejmowanie interwencji względem kierujących łamiących przepisy Prawa ruchu drogowego. Z takim wnioskiem do zarządcy drogi zwróciła się Straż Miejska w Goleniowie.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.