Dzisiaj jest: 14 Czerwca 2021 roku    |    Imieniny: Bazyli, Eliza, Justyna

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

wtorek, 03 września 2013 12:34

Projekt „Źródło rzeki” przyjęty

Ośmioma głosami „za” przy 6 „przeciw” i dwóch „wstrzymujących się” radni na sesji 29 sierpnia 2013 roku przyjęli uchwałę zatwierdzającą do realizacji projekt „Źródło rzeki – woda w sztuce i ekologii”. W budżecie na rok 2014 gmina zabezpieczy na ten cel środki finansowe na wkład własny w wysokości 124.792 zł.

Projekt „Źródło rzeki” realizowany będzie przez Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjno-Kulturalne "Teatr Brama" w ramach programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego – edukacja artystyczna i kulturalna” Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014, we współpracy z partnerem norweskim oraz  Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy. Odwołuje się do doświadczeń norweskich partnerów i ukierunkowany jest na zwrócenie lokalnej społeczności uwagi na związek człowieka z naturą. Związek ten będzie podstawą artystycznych działań, a jako motyw przewodni wykorzystana zostanie uniwersalna symbolika żywiołu wody.

Projekt obejmuje edukację ekologiczną w przedszkolach, szkołach i wśród mieszkańców Goleniowa, konferencję „Sztuka i natura”, warsztaty teatralne, muzyczne i rzeźbiarskie, a zwieńczeniem wielomiesięcznych działań będzie Festiwal Sztuki i Natury.

Realizacja projektu kosztować będzie ponad 620 tys. zł. Blisko 125 tys. zł wyłoży gmina jako wkład własny, resztę – za pośrednictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rząd Norwegii. Jak wyjaśniał radnym prezes Stowarzyszenia Tomasz Kwietniak, kwota jaką będzie musiała wyłożyć gmina, może być w rzeczywistości mniejsza o połowę - jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, 10% przekaże Ministerstwo Kultury.

Podjęcie uchwały umożliwi Stowarzyszeniu Teatr Brama przystąpienie do postępowania w ramach konkursu Mechanizm Finansowy EOG 2009 – 2014, którego operatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednak ostatecznym warunkiem otrzymania przez Stowarzyszenie pieniędzy z Gminy będzie zatwierdzenie projektu do realizacji i otrzymania dofinansowania przez instytucję wspierającą.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.