Dzisiaj jest: 7 Października 2022 roku    |    Imieniny: Mirella, Marek, Sergiusz

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GCZK)

Ludność od zarania dziejów ma do czynienia z sytuacjami kryzysowymi wywołanymi zdarzeniami losowymi. Różnorodność zagrożeń czasu pokoju pomimo coraz doskonalszych systemów zabezpieczeń ciągle wzrasta, co więcej możemy tylko przypuszczać jak będą się rozwijały wraz z rozwojem cywilizacyjnym.

Zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej oraz ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) rozporządzeniem Burmistrza Gminy Goleniów (Nr 148/2008 z dnia 30.06.2008 r.) powołany został Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Goleniów (GZZK).

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Goleniów działa w oparciu o Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego, opracowany w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy podstawowych warunków ochrony przed niebezpieczeństwami związanymi z występowaniem klęsk żywiołowych oraz innych podobnych zagrożeń powodowanych siłami natury lub działalnością człowieka. GZZK został stworzony do pomocy Burmistrzowi Gminy w działaniach mających na celu zapobieganie skutkom żywiołowych oraz ich usuwanie.

Podstawa prawna działania:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (z dnia 2 kwietnia 1997 r.) art. 5: "Rzeczpospolita Polska (...) zapewnia bezpieczeństwo obywateli ..."
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - art. 7, ust. 1, pkt. 14: "Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: p. 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,"
 3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590)
 4. pdfZarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Podstawowe zadania GZZK:

 • Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń.
 • Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Burmistrzowi Gminy Goleniów wniosku dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego.
 • Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami. Organizowanie i koordynowanie procesu zarządzania kryzysowego na obszarze gminy i miasta,
 • Opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego.
 • Opiniowanie gminnego planu ochrony infrastruktury krytycznej.

W skład Zespołu Gminnego wchodzą:

 • Przewodniczący Zespołu Gminnego – Burmistrz Gminy Goleniów,
 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu Gminnego – Zastępca Burmistrza Gminy Goleniów,
 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu Gminnego – Komendant Straży Miejskiej,
 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu Gminnego – Dyrektor Wydziału Administracji i Spraw Społecznych,
 • przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 • przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji,
 • Skarbnik Gminy,
 • dyrektor Wydziału Gospodarki Gminnej,
 • dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
 • dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska,
 • inspektor ds. Ochrony Środowiska,
 • kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
 • inspektor ds. zarządzania kryzysowego,
 • Radca Prawny.

W posiedzeniach Zespołu Gminnego na prawach członka mogą brać udział, w zależności od potrzeb, zaproszeni przez przewodniczącego Zespołu Gminnego:

 • przedstawiciel Stacji sanitarno – Epidemiologicznej,
 • przedstawiciel biura prognoz – Port Lotniczy,
 • Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej,
 • Dyrektor Zakładu Gazowniczego,
 • dyspozytor Pogotowia Ratunkowego,
 • kierownik Terenowego Oddziału Melioracji i Urządzeń Wodnych,
 • Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej,
 • Prezes Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji,
 • inspektor ds. promocji i obsługi prasowej urzędu,
 • lekarz weterynarii,
 • Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych i humanitarnych (PCK, PKPS, WOPR, ZHP, Samarytanin, Caritas)
 • przedstawiciel NZOZ (Specjalista, PROFI-MED, POLMED)

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.