Dzisiaj jest: 8 Października 2022 roku    |    Imieniny: Brygida, Pelagia, Marcin

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

Co będę musiał zrobić? - umowa dotychczasowa i deklaracja – co, kiedy muszę zrobić na start, aby nie zostać ze śmieciami?

Podstawowe obowiązki formalne ciążące na właścicielach nieruchomości obejmują rozwiązanie dotychczasowej umowy na odbiór odpadów i złożenie do Urzędu Gminy i Miasta deklaracji dotyczącej nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne.

Umowę rozwiązać należy do 30 czerwca 2013 r. 

Pamiętać należy, aby rozwiązanie umowy winno nastąpiło ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r., należy wziąć pod uwagę wynikający z umowy okres wypowiedzenia, który może wynosić nawet 3 miesiące. Dlatego nie warto czekać i już dziś dopełnić tę formalność poprzez złożenie na rzecz firmy, z którą umowa była zawarta pisemnego oświadczenia o jej rozwiązaniu ze skutkiem na koniec czerwca.

docPrzykładowe wypowiedzenie umowy o świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Dodatkowo informujemy, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Konopnickiej 12 w Goleniowie samo rozwiąże umowy o świadczeniu usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych z osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi, z którymi takie umowy ma zawarte.

Nie ma więc konieczności wypowiadania tych umów, gdyż przestaną one obowiązywać samoczynnie z dniem 30 czerwca 2013 r. na skutek zmian systemu gospodarowania odpadami wprowadzonych znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ważne: nie wszyscy mieszkańcy są właścicielami nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku a więc nie wszyscy podlegają wyżej wymienionym obowiązkom. Jeżeli dzisiaj sam zawierałeś umowę na wywóz odpadów to obowiązki jak najbardziej Ciebie dotyczą. Jeżeli dla nieruchomości w której mieszkasz umowę taką zawierał zarządca nieruchomości (np. w przypadku budynków wielorodzinnych lub bloków) to na nim spoczywają obowiązki rozwiązania umowy i złożenia deklaracji.

Deklaracja

Po nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), Rada Miejska podjęła uchwałę określającą wzór deklaracji na „opłatę śmieciową” (Uchwała nr XXXI/359/13 RM w Goleniowie z dnia 24 kwietnia 2013 r.).

pdfWzór deklaracji jest w trakcie akceptacji nadzoru wojewody i już wkrótce można będzie można na nim złożyć drogą elektroniczną (za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub dedykowanego systemu informatycznego), przesłać pocztą albo dostarczyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta Goleniów, Plac Lotników 1 w godzinach 7.30 – 15.30. Termin składania deklaracji upływa 30 czerwca 2013 roku.

Jak będziemy płacić za śmieci?

Obowiązek wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obliczonej samodzielnie na podstawie deklaracji, powstaje od dnia 1 lipca 2013 r. na wskazane, indywidualne konto bankowe.

Przydzielenie kont bankowych nastąpi pod koniec czerwca i na początku lipca, w zależności od daty złożenia deklaracji.


Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.