Dzisiaj jest: 20 Czerwca 2021 roku    |    Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

Prawo lokalne czyli jak to wygląda w Gminie Goleniów? Stawki, deklaracje i pozostałe rozwiązania

W oparciu o Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Goleniowie przyjęła uchwały stanowiące prawo lokalne, na którym opiera się nowy system gospodarowania odpadami. Wszystkie ww. uchwały są dostępne na stronach Urzędu Gminy i Miasta Goleniów.

 

Opłata za godpodarowanie odpadami komunalnymi

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Goleniów określa Uchwała Nr XXVI/306/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 listopada 2012 r.

Zgodnie z §2 ww. uchwały stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób:

 • selektywny wynosi 14,03 zł miesięcznie za osobę,
 • nieselektywny wynosi 18,00 zł miesięcznie za osobę.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych stawka tej opłaty będzie naliczana od pojemnika w zależności od tego, czy odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny, czy zmieszany, a także w zależności od wielkości zamówionego pojemnika.

Stawki opłaty za poszczególne pojemniki są określone w uchwale Nr XXVI/306/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 listopada 2012 r. i uchwale zmieniającą ww. uchwałę Nr. XXXI/360/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 24 kwietnia 2013 r.

 

Uchwały kształtujące zasady funkcjonowania nowego systemu

pdfUchwała Nr XVIII/203/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

pdfUchwała Nr XXVI/306/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze Gminy Goleniów

pdfUchwała Nr XXVI/307/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Goleniów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

pdfUchwała Nr XXVII/318/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów

pdfUchwała Nr XXXI/360/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia  24 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze Gminy Goleniów

pdfUchwała Nr XXXIII/374/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z 29 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Goleniów

pdfRegulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goleniów

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.