Dzisiaj jest: 18 Października 2021 roku    |    Imieniny: Juliana, Łukasza, Bogumiła

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

wtorek, 08 lutego 2011 08:00

Dodatkowy nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

nsp 2011Gminne Biuro Spisowe w Goleniowie ogłasza dodatkowy nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. W związku z powyższym Gminne Biuro Spisowe w Goleniowie ogłasza dodatkowy (uzupełniający) nabór kandydatów na rachmistrzów, którzy na terenie gminy i miasta Goleniów będą realizować zadania spisowe.

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:

1.    Musi mieć ukończone 18 lat.
2.    Musi posiadać co najmniej średnie wykształcenie.
3.    Powinien zamieszkiwać lub pracować albo pobierać naukę na terenie gminy Goleniów
4.    Musi być osobą w pełni dyspozycyjną, łatwo nawiązującą kontakt, wzbudzającą zaufanie i potrafiącą radzić sobie w stresujących sytuacjach.
5.    Powinien cechować się obowiązkowością, rzetelnością, starannością i umiejętnością organizacji pracy własnej.
6.    Wymagane jest, aby rachmistrz posiadał zdolność obsługi komputera, był obeznany z funkcjonowaniem GPS i telefonów komórkowych.

Tryb powoływania rachmistrzów:

1. Sprawdzanie ofert pod względem formalnym.
2. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie.
3. Wyłonieni w wyniku naboru kandydaci na rachmistrzów zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami hand-held.
4. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
5. Rachmistrze spisowi będą powołani przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Szczecinie na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego w Goleniowie, po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o obowiązku przestrzegania tajemnicy statystycznej.
6. Praca rachmistrza spisowego wykonywana będzie na podstawie umowy zawartej z Urzędem Statystycznym w Szczecinie.
7. Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand-held.

Wymagane dokumenty:

1.    Złożony pisemny wniosek, którego wzór można pobrać z niniejszego ogłoszenia.
2.    Kserokopia świadectwa ukończenia co najmniej szkoły średniej.
3.    Kserokopia dowodu osobistego.
4.    Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, w tym umyślne przestępstwo skarbowe (wzór także można pobrać z niniejszego ogłoszenia).

Pisemny wniosek wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, w Biurze Obsługi Interesanta lub bezpośrednio w pok. 004, w terminie do 14 lutego 2011 r.

Terminy wykonywania zadań rachmistrzów :

1) w miesiącu lutym br. odbędą się trzydniowe szkolenia dla rachmistrzów w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie,
2) od 01 do 17 marca 2011 r. rachmistrze będą realizować obchód przedspisowy w gminie i mieście Goleniów,
3) od 06 lub 07 kwietnia 2011 r. odbędzie się odprawa przedspisowa w UGiM Goleniów (Gminne Biuro Spisowe),
4) od 08 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. prowadzony będzie spis powszechny ludności i mieszkań, realizowany przez rachmistrzów w terenie (metoda CAPI).

Dodatkowy informacji dotyczących naboru można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym w pok. 004 tutejszego Urzędu Gminy i Miasta lub pod numerem tel. (091) 46-98-245.

Wzory druków do pobrania:

1.Wniosek
2.Oświadczenie

 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.