Dzisiaj jest: 31 Stycznia 2023 roku    |    Imieniny: Marcelina, Ludwik, Jan
czwartek, 10 listopada 2022 13:26

Informacja dotycząca preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie informuje, że w dniu wczorajszym tj. 9 listopada wpłynął jeden wniosek o przystąpienie do zakupu węgla z przeznaczeniem dla goleniowskich gospodarstw domowych.

Wniosek zgłaszający gotowość do dystrybucji węgla na terenie gminy w porozumieniu złożyły dwa podmioty zajmujące się profesjonalną sprzedażą węgla: WEZBUD Andrzej Kopański z siedzibą w Goleniowie przy ul. I Brygady Legionów 4 oraz PHU Wanda Bielawska z siedzibą w Goleniowie przy ul. I Brygady Legionów 12/14.

Sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach dla mieszkańców rozpocznie się po podpisaniu stosownej umowy wyżej wymienionych podmiotów z podmiotem wprowadzającym paliwo stałe do obrotu, czyli wskazanej spółki dostarczającej węgiel z ramienia rządu.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r. poz. 2236), do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach uprawnione są gospodarstwa domowe:

 • na rzecz których wypłacony został dodatek węglowy;
 • których wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony przez Centrum Usług Społecznych w Goleniowie;
 • które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a spełniają warunki uprawniające do jego otrzymania, opisane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (tj. dokonały zgłoszenia głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku w terminie do 11 sierpnia 2022 r.).

Osoby, które spełniają jeden z tych warunków i będą chciały dokonać zakupu węgla na preferencyjnych warunkach powinny złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia. Wnioski o wydanie zaświadczenia, w zależności od rodzaju zaświadczenia można składać od 14 listopada 2022 r. w:

 • Centrum Usług Społecznych przy ul. Pocztowej 13 w Goleniowie – dotyczy mieszkańców, którym wypłacono dodatek węglowy, albo ich wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone przez CUS,
 • Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1 – dotyczy mieszkańców, którzy nie składali wniosków o dodatek węglowy, a dokonali zgłoszenia głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku do dnia 11 sierpnia 2022 r.

Zaświadczenie uprawnia do jednorazowego zakupu 1,5 tony węgla w terminie do 31 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje o podmiotach, które będą sprzedawać nabyte na podstawie umowy paliwo stałe na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach na terenie gminy Goleniów oraz o dniu rozpoczęcia sprzedaży ww. paliwa umieszczone zostaną na stronie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w aktualnościach na stronie internetowej Gminy pod adresem www.goleniow.pl.

Do pobrania:

pdfWniosek o wydanie zaświadczenia na potrzeby preferencyjnego zakupu paliwa stałego (Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, pl. Lotników 1)

pdfWniosek o wydanie zaświadczenia na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnynm paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Centrum Usług Społecznych, ul. Pocztowa 13)

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.