Dzisiaj jest: 22 Września 2021 roku    |    Imieniny: Tomasz, Maurycy
odpady pasek

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'XXXIII Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 26 maja 2021 - 09:00

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 28 kwietnia 2021 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów na lata 2018-2022 za 2020 r.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/400/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
 7. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicach Spacerowej i Inwalidzkiej, przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej.
 8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 miasta Goleniowa.
 9. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z parków, zieleńców, placów zabaw, boisk, siłowni zewnętrznych oraz wybiegów dla psów na terenie miasta Goleniów.
 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Goleniów do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Goleniów w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Zastępcy Burmistrza Gminy Goleniów.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r.
 13. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2021-2028.
 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 15. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 16. Projekt uchwały w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji (petycja wielokrotna) w przedmiocie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w Gminie Goleniów.
 17. Projekt uchwały w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji (petycja wielokrotna) w przedmiocie zwolnienia z płatności rat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przedsiębiorcom, których działalność została ograniczona z powodu C0VID-19.
 18. Projekt uchwały w sprawie przekazania postulatu do Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.
 19. Projekt uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli, nieprzewidzianej w rocznym planie pracy, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Goleniowie.
 20. Interpelacje radnych i zapytania.
 21. Wolne wnioski.
 22. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 23. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 24. Informacje Przewodniczącego Rady.
 25. Zamknięcie obrad sesji.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.