Dzisiaj jest: 7 Maja 2021 roku    |    Imieniny: Ludmiła, Gizela, Benedykt

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

Ulgi i zwolnienia na terenie GPP

Pomoc Regionalna - Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Celem programu Pomocy Regionalnej jest pomoc dla wspierania nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Gminy Goleniów. Nowe inwestycje oznaczają nakłady poniesione na:

 • utworzenie nowego lub rozbudowę już istniejącego przedsiębiorstwa,
 • dokonywanie zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub produktu,
 • zakup przedsiębiorstwa, które jest w stanie likwidacji,
 • zakup patentów, licencji, know-how oraz nie opatentowanej wiedzy technicznej.

Jeżeli poniesione przez przedsiębiorcę nakłady inwestycyjne przekroczą równowartość 50.000 Euro może on uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości na 1 rok.
Jeżeli nakłady przekroczą 150.000 Euro - na 2 lata, 300.000 Euro - na 3 lata, 500.000 Euro - na 4 lata i 1.000.000 Euro - na 5 lat.

Szczegóły w Uchwale Nr XLIX/554/14 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 24 września 2014 r.

 

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (K-SSSE) - Zwolnienia z podatku dochodowego CIT

Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie goleniowskiej podstrefy (część terenów GPP) Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest uprawniony do korzystania ze zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym CIT z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy.

Warunkiem inwestowania na terenie goleniowskiej podstrefy K-SSSE jest uzyskanie od K-SSSE S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności oraz poniesienie nakładów inwestycyjnych w wyso-kości min. 100.000 Euro.

Mały przedsiębiorca (zatrudniający do 50 pracowników) podejmujący działalność gospodarczą na terenie strefy może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 60% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 60% dwuletnich kosztów pracy. Średni przedsiębiorca (do 250 pracowników) może skorzystać odpowiednio ze zwolnień w wysokości 50% a duży 40%.

Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nakładów inwestycyjnych jest prowadzenie działalności gospodarczej związanej z daną inwestycją przez co najmniej 5 lat dla dużych przedsiębiorstw a dla małych i średnich przez 3 lata.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.