Dzisiaj jest: 3 Grudnia 2021 roku    |    Imieniny: Franciszek, Hilary, Ksawery

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

poniedziałek, 01 lipca 2019 09:23

Długa sesja absolutoryjna

Wyjątkowo długo, bo siedem godzin trwała piątkowa sesja Rady Miejskiej. Najwięcej czasu zajęło przedstawienie raportu o stanie Gminy Goleniów za rok 2018 oraz dyskusja nad tym dokumentem.

W dyskusji nad raportem (dostępnym na internetowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej UGiM w Goleniowie) wzięli udział radni oraz pan Bartosz Wilk, mieszkaniec Gminy Goleniów – jeden z dwóch chętnych obywateli, którzy zgłosili się do zabrania głosu. Po dyskusji Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Goleniów wotum zaufania: 11 radnych było za, 5 przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Rozpatrzono też sprawozdanie finansowe Gminy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleniów za rok 2018. Dokumenty wcześniej zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa, organ sprawujący kontrolę nad finansami gmin. Opinia była pozytywna. Rada Miejska podjęła uchwałę o zaakceptowaniu obu sprawozdań: 13 głosów za, 5 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Kolejnym punktem obrad była dyskusja nad sprawą absolutorium dla Burmistrza Gminy Goleniów, czyli stwierdzenia, czy prawidłowo realizował on budżet uchwalony przez Radę Miejską. Komisja Rewizyjna wnioskowała o nieudzielenie absolutorium, ale ten wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. RIO w uzasadnieniu swojej opinii stwierdziło, że „(…) wniosek Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium jest pozbawiony podstaw natury faktycznej”. W głosowaniu projekt uchwały o udzieleniu absolutorium poparło 13 radnych, 5 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Pełny zapis video absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM w Goleniowie.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.