Dzisiaj jest: 13 Sierpnia 2022 roku    |    Imieniny: Diana, Hipolit, Maksym

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 
poniedziałek, 24 sierpnia 2020 12:55

Śmieci - stan obecny

Większość gmin podniosła już ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Gmina Goleniów długo broniła się przed tą koniecznością, od 2014 roku pozostawiając stawkę 12zł/os. Nowelizacja ustawy o odpadach wprowadziła w Gminie Goleniów wiele zmian w systemie odbioru odpadów i nałożyła na gminę nowe obowiązki i koszty.

Kończąca się umowa na odbiór odpadów skutkowała rozpisaniem przetargu, do którego przystąpiło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, wyceniając swoją usługę na 17.715.783,55 zł. Jak się okazało, cena oferty znacznie przewyższała kwotę przeznaczoną w budżecie na to zadanie, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. Rozpisano zatem kolejny przetarg nieograniczony, w trakcie trwania którego, Zamawiający o wszczęciu postępowania zawiadomił dodatkowo 9 podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Burmistrza Gminy Goleniów.

W toku postępowania przetargowego pytania do treści SIWZ zadało zarówno PGK Sp. z o.o., jak i firma REMONDIS Szczecin Sp. z o.o. Pozwoliło to na wprowadzenie znaczących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pozwalających na zmniejszenie kosztów wywozu nieczystości z terenu gminy. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w cenie oferty, jaka wpłynęła. Do przetargu ponownie przystąpiło jedynie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., które obniżyło wartość swojej usługi o blisko 5 milionów złotych, składając ofertę na kwotę 12.954.635,25zł. Wciąż jednak w budżecie gminy Goleniów brakuje środków finansowych, które pozwoliłyby na wybór tej oferty, a następnie podpisanie umowy na odbiór nieczystości z terenu naszej gminy. Lukę finansową mogą wypełnić jedynie Radni Rady Miejskiej, którzy zdecydują dziś o ewentualnym zwiększeniu środków finansowych w budżecie na gospodarkę śmieciową, o brakującą kwotę 3.115.000zł.

Warto zaznaczyć, że to Rada Miejska podejmuje uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze Gminy Goleniów.

Uchwalenie przez Radnych Rady Miejskiej innej wysokości opłaty niż proponowane 31zł, będzie jednoznaczne z koniecznością pokrycia brakujących środków innymi środkami budżetowymi gminy. Decyzja w rękach Radnych.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.