Dzisiaj jest: 22 Września 2021 roku    |    Imieniny: Tomasz, Maurycy
odpady pasek

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

piątek, 11 września 2020 11:45

Komisja ustaliła

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Goleniowie w składzie: Łukasz Mituła – przewodniczący komisji, Aleksandra Muszyńska – wiceprzewodnicząca, Dorota Chodyko, Małgorzata Latka, Artur Panek, Krzysztof Sypień, Katarzyna Zalewska-Paciorek – w dniu 20 maja 2020 przyjęła sprawozdanie ze swoich prac w roku 2019.

Przedmiotem prac zaplanowanych przez komisję na rok 2019 były:
1. Kontrola porównawcza wysokości wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach pracy – w jednostkach organizacyjnych Gminy Goleniów oraz w spółkach gminnych w roku 2018.
2. Windykacja podatków i opłat za rok 2018.
3. Kontrola prawidłowości realizacji konsultacji społecznych zgodnie z przepisami prawa w latach 2017-2018.
4. Realizacja wybranych zadań inwestycyjnych:
- „Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Andersa na odcinku od skrzyżowania z ul. Marii Konopnickiej do ul. Konstytucji 3-go Maja wraz z infrastrukturą techniczną i remontem mostu” – w trakcie kontroli w dniu przyjęcia sprawozdania,
- „Otwarte Bramy - szlak turystyczny w mieście Goleniów etap II” – w trakcie kontroli,
- „Budowa trzech wiat turystycznych w miejscowości: Kąty, Miękowo i Załom” – w trakcie kontroli.
5. Kontrola realizacji uchwały tworzenia budżetu na podstawie 2018 roku.
6. Wybrane zamówienia publiczne realizowane w 2018 r.
7. Opinia w sprawie udzielenia/nieudzielenia Burmistrzowi Gminy Goleniów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

Komisja w sprawozdaniu stwierdza:
„W czasie przeprowadzonych kontroli członkowie Komisji Rewizyjnej zostali zapoznani z dokumentami dotyczącymi przedmiotowych spraw oraz otrzymali odpowiedzi na zadawane pytania. W wyniku powyższych kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości, które skutkowałyby wystąpieniem do podmiotów kontrolowanych z zaleceniami pokontrolnymi. Komisja w kilku kontrolowanych sprawach wystosowała sugestie do Burmistrza Gminy Goleniów. Z każdej kontroli został sporządzony protokół pokontrolny, który otrzymała Przewodnicząca Rady Miejskiej, Burmistrz Gminy Goleniów oraz kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej.”

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.