Dzisiaj jest: 18 Października 2021 roku    |    Imieniny: Juliana, Łukasza, Bogumiła

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

wtorek, 16 sierpnia 2011 08:00

Uwaga na grzyby

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie w związku z rozpoczęciem sezonu grzybowego przypomina, że na wydzielonych przez Urząd placach targowych lub miejscach przewidzianych do prowadzenia handlu obwoźnego można sprzedawać świeże grzyby leśne posiadające atest klasyfikatora oraz suszone grzyby leśne / atestem grzyboznawcy. Sprzedaż grzybów bez takich atestów jest karalna.

Stosowne informacje powinny być umieszczone w miejscach widocznych dla osób handlujących, a kierownicy targowisk lub miejsc wyznaczonych powinni zwracać na tego rodzaju sprzedaż szczególną uwagę.
W Naszej Inspekcji istnieje możliwość uzyskania nieodpłatnego atestu na grzyby świeże codziennie w godzinach 7:25 – 8:30 oraz 14:00 – 15:00.
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy - Dz. U. z 2011 roku nr 115, póz. 672.

Jednocześnie informujemy, że każdego roku Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu organizuje kursy dla kandydatów na grzyboznawców. Celem tych kursów jest uzyskanie uprawnień grzyboznawcy ( osoby oceniającej grzyby świeże oraz przetworzone np. suszone ) zgodnie z w / w rozporządzeniami Ministra Zdrowia poprzez wysłuchanie wykładów, odbycie ćwiczeń oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu. Uczestnikami kursu mogą być osoby z wykształceniem wyższym lub średnim - nic muszą to być wcale pracownicy Inspekcji Sanitarnej lecz również inne osoby, którym można powierzyć zadanie wydawania atestów.
Mając na uwadze problemy zbieraczy grzybów leśnych z ich sprzedażą w pobliżu miejsca zamieszkania oraz fakt, iż nie powinny one być wprowadzane do obrotu bez stosowanego atestu warto rozpatrzyć możliwość skorzystania z uczestnictwa w opisanym wyżej kursie. Obszar Gminy jest zdecydowanie mniejszy od obszaru Powiatu, który nasza Inspekcja nadzoruje, a odległość od miejsca zamieszkania do siedziby Inspekcji Sanitarnej jest często barierą nie do pokonania. Można w ten sposób stworzyć swoim mieszkańcom szansę na legalną sprzedaż tego rodzaju runa leśnego, zamiast narażać ich zdrowie ( prowadzenie handlu przy trasach szybkiego ruchu ) oraz zdrowie potencjalnych konsumentów.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.