Dzisiaj jest: 17 Kwietnia 2024 roku    |    Imieniny: Klara, Robert, Rudolf

Procedura sporządzania aktów planistycznych

Proces tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (suikzp) dzielimy na cztery główne etapy.

Etapy opracowano na podstawie:

 • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2012, poz. 647 j.t z późniejszymi zmianami) (upzp)
 • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) (uioś)

Poniżej przedstawiamy ich przebieg.

Etap I

 1. Rada Miejska w Goleniowie podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia mpzp i zmiany suikzp Gminy Goleniów uchwalonego Uchwałą Nr LII/462/02 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów".
 2. Burmistrz Gminy Goleniów upublicznia informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp i zmiany suikzp:
 • w prasie miejscowej - obecnie (2013 r.) w gazecie "Głos Dziennik Pomorza",
 • na tablicy ogłoszeń właściwego sołectwa w zależności od opracowywanego obszaru,
 • na tablicy informacyjnej urzędu
 • w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w dziale "Zagodpodarowanie przestrzenne/Obwieszczenia"

W obwieszczeniu określa się także termin składania wniosków do planu - min. 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia i obwieszczenia.

Podstwa prawna:

Art. 11 pkt 1 i art. 17 pkt 1 upzp i art. 39 uioś.

 

Etap II

 1. Sporządza się podstawowe opracowanie ekofizjograficzne; na podstawie art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2008 r. Nr 25, poz. 150j.t. z późn. zm.);
 2. Sporządza się projekt mpzp z uwzględnieniem ustaleń suikzp gminy lub projekt Zmiany suikzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (na podstawie art. 17 pkt 4 upzp. i art. 46, 51uioś).
 3. Sporządza się prognozę skutków finansowych uchwalenia mpzp z uwzględnieniem art. 36 upzp; na podstawie art. 17 pkt 5 upzp. W przypadku sporządzania mpzp uzyskuje się zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (postępowanie - ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późniejszymi zmianami).
 4. Projekty aktów planistycznych kieruje się odpowiednio do zaopiniowania/uzgodnienia przez:
  • komisję urbanistyczno-architektonicznej,
  • odpowiednie organy i instytucje.

Termin składania opini do planu - min. 21 dni a dla RDOŚ i Sanepid - 30 dni.

Podstawa prawna:

Art. 11 pkt 5 i 6, 17 pkt 6 upzp, i art. 54 uioś.

 

Etap III

 1. Wprowadza się zmiany do projektu mpzp i zmiany suikzp wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii.
 2. Ogłasza się informację o wyłożeniu projektu mpzp i zmiany suikzpdo publicznego wglądu (co najmniej 7 dni przed terminem wyłożenia):
  • w prasie miejscowej - obecnie (2013 r.) w Głosie Szczecińskim
  • na tablicy informacyjnej urzędu,
  • na tablicy ogłoszeń właściwego sołectwa w zależności od opracowywanego obszaruw BIP w dziale "Zagospodarowanie przestrzenne"
 3. W ciągu 21 dni (minimum), kiedy projekt mpzp i zmiany suikzp będą wyłożone, ustala się termin publicznej dyskusji, a także termin składania uwag. Termin powinien być nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia projektu mpzp i nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia wyłożenia projektu zmiany suikzp.

 

Podstawa prawna:

 Art. 11 pkt 9 i art. 17 pkt 9 upzp


 1. Wprowadza się ewentualne zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag.
 2. Po uwzględnieniu uwag w niezbędnym zakresie ponawia się uzgodnienia.
 3. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Goleniowie projekt mpzp i suikzp wraz z listą nieuwzględnionych uwag.

 

Podstawa prawna:

Art.17 pkt 13 upzp

 

Etap IV

 1. Rada Miejska w Goleniowie uchwala mpzp i suikzp.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 12 pkt 1 i art. 20 pkt 1 upzp

 1. Przekazuje się wojewodzie uchwałę rady gminy wraz załącznikami oraz dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z przepisami prawa.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.