Dzisiaj jest: 20 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
Inwestycje zrealizowane

20240325 142647

Gmina Goleniów w dniu 30.06.2023 r. podpisała umowę Nr 01218-6935-UM1611863/23 z Urzędem Marszałkowskim na realizację operacji pn. „Budowa świetlicy modułowej w Komarowie wraz z przyłączami i wyposażeniem” mającą na celu rozbudowę infrastruktury  turystycznej Gminy Goleniów służącej rozwojowi turystyki w regionie poprzez oddanie do użytku mieszkańcom Komarowa i turystom obiektu świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje społeczne, kulturalne i rekreacyjno- turystyczne w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy "LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wartość dofinansowania wynosi kwota 292 752,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Budynek świetlicy w Komarowie został zrealizowany w technologii prefabrykowanej, modułowej. W budynku świetlicy przewidziano następujące funkcje: pomieszczenie do spotkań dla lokalnej społeczności, zaplecze kuchenne, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie higieniczno - sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wod. – kan., instalację grzewczą (elektryczną), instalację ciepłej wody użytkowej, wentylację grawitacyjną, instalację fotowoltaiczną. Dla potrzeb obsługi budynku zrealizowany został parking wraz z oświetleniem i 9 miejscami parkingowym dla samochodów osobowych (w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej). Nawierzchnie utwardzone pełniące funkcje komunikacji oraz miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych wykonano z kostki betonowej, natomiast pozostałe miejsca postojowe z kostki betonowej ażurowej.

stopka

 20240215 151930

W  dniu 16 grudnia 2021 r. została podpisana umowa z  firmą MBD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łukasińskiego 9, 71-254 Szczecin, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki rowerowej od ronda Marszewo na obwodnicy wschodniej Goleniowa do ronda Maszewska w kierunku węzła komunikacyjnego Dworca Autobusowo – Kolejowego „Goleniów” z wykorzystaniem istniejącego systemu ścieżek pieszo-rowerowych”. Wartość podpisanej umowy 1.468.437,78 zł łącznie z podatkiem VAT.

pasek_dofinansowanie

Inwestycja obejmowała budowę I etapu ścieżki pieszo-rowerowej o długości 1.270,00 m i zmiennej szerokości od 2,00 m do 3,00 m (nawierzchnia z kostki betonowej, na odcinku skrzyżowania z ruchem okrężnym nawierzchnia bitumiczna) na odcinku od skrzyżowania ul. Tartacznej i ul. Maszewskiej w kierunku miejscowości Marszewo – do skrzyżowania z ruchem okrężnym z drogą wojewódzką.

W  ramach inwestycji wykonano również:
• przebudowę zjazdów publicznych i wlotów skrzyżowań ścieżki rowerowej z drogami publicznymi i wewnętrznymi,
• przedłużenie przepustu P1 o dodatkowe 4,0 m na rzece Wiśniówka,
• wykonanie 2 przepustów na rowach przydrożnych w okolicy ronda drogi, wojewódzkiej nr 113,
• przebudowę kolidującego z przebiegiem ścieżki przystanku autobusowego,
• doświetlenie przejść dla pieszych.

Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 1.750.757,01 zł.

Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w wysokości 1.488.143,46 zł (85% kosztów kwalifikowanych).

inwestycja

Gmina Goleniów w dniu 30.06.2023 r. podpisała umowę Nr 01218-6935-UM1611864/23 z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania p.n. „Modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie wsi Białuń". Wartość dofinansowania wynosi 192.468,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych.

stopka

Główny cel operacji: Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno- turystycznej Gminy Goleniów służącej rozwojowi turystyki w regionie poprzez zmodernizowanie kompleksu rekreacyjnego we wsi Białuń położonej na gminnym szlaku rowerowym.

Szczegółowy cel operacji: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

sciezka

dofinansowanie

W dniu 21 kwietnia 2023 r. została podpisana umowa z firmą Usługi Budowlane Wiesław Furtak, ul. Przyjaciół Żołnierza 51/10, 71-670 Szczecin na budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Wartość podpisanej umowy 3 242 999,00 zł. Nadzór inwestycyjny nad realizacja robót pełni firma RDS MULTIPROJEKT – Radosław Żarkiewicz. Wartość podpisanej umowy o pełnienie nadzoru wynosi 92 250,00 zł. Termin realizacji 25 października 2023 r.

kliniska

dofinansowanie

Zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Wykonanie infrastruktury węzła przesiadkowego na przystanku osobowym Goleniów Park Przemysłowy w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej” dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Umowa o dofinansowanie nr POIS.05-02-00-00-0025/17-00 zawarta w dniu 09 maja 2018 r.

 

Gmina Goleniów w dniu 7 listopada 2022 r. podpisała umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie infrastruktury węzła przesiadkowego na stacji Kliniska w ramach zadania Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej”. Wykonawcą robót była firma MET-INSTAL Sp. z  o.o. z  siedzibą w  Miękowie 5d, 72-100 Goleniów, wartość podpisanej umowy to 3 618 963,39 zł łącznie z podatkiem. Nadzór nad realizacją zadania prowadziła firma TPF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 22. Nadzór nad inwestycją sprawowany był w ramach umowy o współpracy nr 3/SKM/SSOM/2018 z dnia 22.05.2018 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego a Gminą Goleniów.

13

naglowek_loga

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna. Działanie 2.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie
Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.02.00-32-0010/17-00 z dnia 22 grudnia 2017 r.

Cel projektu: Zmniejszone zagrożenie wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne
Inwestycja realizowana była w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Wykonawcą robót była firma Prime Construction Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Rodakowskiego ½, 71-345 Szczecin
Inżynierem kontraktu na inwestycji była firma Dom Inżynierski PROMIS S.A., ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin

IMG 20211117 110737

naglowek dofinansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna. Działanie 2.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Tytuł projektu: Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową”

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.02.00-32-0002/17-00 z dnia 27 września 2017 r.

Cel projektu: Ograniczenie spadku liczby osób podróżujących komunikacja miejską

Zasadniczym efektem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z sektora indywidualnego na terenie aglomeracji szczecińskiej poprzez budowę infrastruktury transportu publicznego.

rampa kultura

logotypy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Tytuł projektu: Rampa-kultura - stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni w centrum miasta Goleniów i nadanie jej nowych funkcji społeczno-kulturalnych poprzez rewitalizację zdegradowanej infrastruktury pokolejowej

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0040/18-00 z dnia 12 października 2018 r.

Cel projektu: Zmniejszone zagrożenie wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne

Zasadniczym efektem projektu było zrewitalizowanie istniejących, ale zdegradowanych obszarów infrastruktury pokolejowej, dzięki czemu powstała przestrzeń społeczna i kulturalna służąca rozwojowi lokalnych mieszkańców.

twierdza design

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.
Tytuł projektu: Nadanie nowych funkcji kulturalnych i społecznych obiektowi wieży wodnej w Goleniowie - "Twierdza Design".
Umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0042/18-00 z dnia 12 października 2018 r.

 

Cel projektu: Zmniejszone zagrożenie wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne

Zasadniczym efektem projektu było zrewitalizowanie istniejących, ale zdegradowanych obszarów infrastruktury pokolejowej, dzięki czemu powstała przestrzeń społeczna i kulturalna służąca rozwojowi lokalnych mieszkańców.

Na podstawie umowy nr 00682-6935-UM1611138/20 z 11.08.2020 r. Gmina Goleniów rozpoczęła realizację projektu "Gmina Goleniów 360° - turystyczna prezentacja 360° obszarów wiejskich Gminy Goleniów".

1. Wykonawcą robót była firma Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „MAZUR”, ul. Prosta 26, Łozienica 26, 72-100 Goleniów.

2. W ramach realizowanej inwestycji wykonano:

a) branża drogowa: betonowa kostka brukowa z posypką (grafit, szary, czerwony) -4 443,79 m2, krawężniki kamienne - 2 177,66 mb, oporniki kamienne 381,43 mb, obrzeże kamienne 1 427,66 mb, palisada betonowa 127 mb, masa mineralno-asfaltowa - 6 264,19 m2, zieleń,

1. Wykonawcą robót była firma Zakład Ogólnobudowlany „WALBUD”, ul. Cmentarna 15/6, 72-200 Nowogard

2. Termin realizacji inwestycji łącznie z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu:
- rozpoczęcie (podpisanie umowy z wykonawcą robót): 27.06.2018 r.
- zakończenie (podpisanie protokołu końcowego odbioru robót): 28.11.2018 r.

W dniu 18 grudnia 2014 r. Gmina Goleniów zawarła z Województwem Zachodniopomorskim umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Os Priorytetowa 6 Rozwój funkcji Metropolitalnych Działanie 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym.

Wartość dofinansowania w/w zadania stanowi 60% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

W dniu 18 listopada 2014 r. Gmina Goleniów zawarła z Województwem Zachodniopomorskim umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Os Priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje – Technologie”, Działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.3.3 „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej”, Schemat A „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego”.

W kwietniu 2015 r. Gmina Goleniów rozpoczęła realizację zadania pn. "Przebudowa układu drogowego w obrębie ulic Słowiańskiej, Niemcewicza i Barnima I w Goleniowie wraz z instalacją techniczną". Planowane zakończenie inwestycji: październik 2015 r.

Zakres robót na ulicy Szkolnej obejmował: przebudowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną tj.: kanalizacją sanitarną, deszczową, teletechniczną, wodociągiem, linią 0,4 kV i 15 kV , budowę dwóch sygnalizacji świetlnych, przepustu drogowego, drogi wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, zatokami autobusowymi oraz dodatkowym pasem ruchu.

Informacja o zamiarze udzielania zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę wyposażenia dla projektu pn. „Remont Bramy Wolińskiej w miejscowości Goleniów”.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodnioporskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa 6 „ Rozwój funkcji metropolitalnych”
Działanie 6.2. „Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym”
Poddziałanie 6.2.1. „Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym”

Zapraszamy do zapoznania się z inwestycjami zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji oraz przewidzianymi do realizacji przez Gminę Goleniów w kadencji 2010/2014. Prezentacja zawiera 69 slajdów.

Goleniowskie inwestycje - podsumowanie kadencji 2010-2014

Pobierz prezentację jako plik PDFPobierz prezentację jako plik PDF (13 MB)Pobierz prezentację jako plik PowerPointPobierz prezentację jako plik PowerPoint (94 MB)

Strona 1 z 2

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.