Dzisiaj jest: 17 Kwietnia 2024 roku    |    Imieniny: Klara, Robert, Rudolf

Budowa obiektu bosmanatu na terenie mariny w miejscowości Lubczyna, Gmina Goleniów

W dniu 18 grudnia 2014 r. Gmina Goleniów zawarła z Województwem Zachodniopomorskim umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Os Priorytetowa 6 Rozwój funkcji Metropolitalnych Działanie 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym.

Wartość dofinansowania w/w zadania stanowi 60% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

W wyniku przetargu nieograniczonego na realizację w/w zadania wybrano firmę Zakład Remontowo- Budowlany Budownictwa Ogólnego Zdzisław Woźnica, ul. Ogrodowa 7, 72-130 Maszewo za cenę 260.861,12 złotych łącznie z podatkiem VAT.

Termin rozpoczęcia inwestycji - 20.02.2015 r.
Termin zakończenia inwestycji - 06.08.2015 r.

Funkcję inżyniera kontraktu pełniła firma pod nazwą Projektowanie i Nadzór Budowlany Arkadiusz Domagała, ul. Piaskowa 32d/10, 72-100 Goleniów w ramach podpisanej dnia 08.12.2014 r. umowy, która opiewała na kwotę 14.390,00 złotych łącznie z podatkiem VAT.

Przedmiot zamówienia obejmował:
a) budowę budynku bosmanatu wraz z przyłączami do funkcjonujących na terenie przystani żeglarskiej sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, elektrycznej oraz telekomunikacyjnej. Budynek parterowy w konstrukcji tradycyjnej murowanej na fundamencie żelbetowym. Obiekt składa się z części biurowej oraz prywatnej przeznaczonej na odpoczynek, a także dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne,
b) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę w zakresie polegającym na zmianie wykonania wewnętrznej instalacji grzewczej z ogrzewania olejowego na ogrzewanie elektryczne wraz z przyłączem.

Charakterystyka obiektu:

1. Podstawowe parametry techniczne obiektu :
a) pow. zabudowy ok. 54,85 m2;
b) pow. użytkowa ok. 43,24 m2;
c) kubatura ok. 115 m3;
d) liczba kondygnacji podziemnych: 0;
e) liczba kondygnacji nadziemnych: 1;
f) długość budynku ok. 10,2 m;
g) szerokość budynku ok. 5,4 m;
h) wysokość budynku ok. 3,6 m;
i) kąt nachylenia dachu ok. 2,00%;
j) obiekt wolnostojący.


2. Wyposażenie instalacyjne obiektu:
a) instalacje sanitarne (zimna woda, c.w.u., kanalizacja sanitarna);
b) instalacje wentylacyjne;
c) instalacje elektryczne;
d) instalacje telekomunikacyjne;
e) instalacje piorunochronne – instalacja odgromowa.


Ogólny koszt realizacji zadania wyniósł 276.251,12 złotych łącznie z podatkiem VAT.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Galeria obiektu

stopka-bosmanka

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.