Dzisiaj jest: 29 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Magdalena, Teodozja, Maria

Goleniowski Festiwal Radości 2024

Bezpieczeństwo

Ludność od zarania dziejów ma do czynienia z sytuacjami kryzysowymi wywołanymi zdarzeniami losowymi. Różnorodność zagrożeń czasu pokoju pomimo coraz doskonalszych systemów zabezpieczeń ciągle wzrasta, co więcej możemy tylko przypuszczać jak będą się rozwijały wraz z rozwojem cywilizacyjnym.

Zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej oraz ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2023, poz. 122 tj.) rozporządzeniem Burmistrza Gminy Goleniów (Nr 68/2024 z dnia 22.03.2024 r.) powołany został Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK).

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego działa w oparciu o Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego, opracowany w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy podstawowych warunków ochrony przed niebezpieczeństwami związanymi z występowaniem klęsk żywiołowych oraz innych podobnych zagrożeń powodowanych siłami natury lub działalnością człowieka. GZZK został stworzony do pomocy Burmistrzowi Gminy w działaniach mających na celu zapobieganie skutkom żywiołowych oraz ich usuwanie.

Podstawa prawna działania:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (z dnia 2 kwietnia 1997 r.) art. 5: "Rzeczpospolita Polska (...) zapewnia bezpieczeństwo obywateli ..."
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688 - art. 7, ust. 1, pkt. 14: "Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: p. 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,"
 3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2023 poz. 122 tj.)
 4. Zarządzenie Nr 68/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

Podstawowe zadania GZZK:

 • Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń.
 • Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Burmistrzowi Gminy Goleniów wniosku dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego.
 • Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami. Organizowanie i koordynowanie procesu zarządzania kryzysowego na obszarze gminy i miasta,
 • Opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego.
 • Opiniowanie gminnego planu ochrony infrastruktury krytycznej.

W skład Zespołu Gminnego wchodzą:

 • Przewodniczący Zespołu Gminnego – Burmistrz Gminy Goleniów,
 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu Gminnego – Zastępca Burmistrza Gminy Goleniów,
 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu Gminnego – Komendant Straży Miejskiej,
 • Dyrektor Wydziału Administracji i Spraw Społecznych,
 • Skarbnik Gminy Goleniów,
 • Dyrektor Wydziału Gospodarki Gminnej,
 • Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
 • Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego Nieruchomości,
 • Dyrektor Centrum Usług Społecznych
 • Kierownik Biura Ochrony Środowiska,
 • Komendant Gminny ochrony przeciwpożarowej,
 • Główny specjalista ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej
 • Inspektor ds. mediów.

W posiedzeniach Zespołu Gminnego na prawach członka mogą brać udział, w zależności od potrzeb, zaproszeni przez przewodniczącego Zespołu Gminnego:

 • przedstawiciel Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
 • przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 • przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji,
 • Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej,
 • Kierownik Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Oddział Terenowy w Goleniowie,
 • Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej,
 • Prezes Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji,
 • lekarz weterynarii,
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych i humanitarnych (PCK, PKPS, WOPR, ZHP, Samarytanin, Caritas)
 • przedstawiciel NZOZ (Specjalista, PROFI-MED, POLMED)

 

Straż Miejska w Goleniowie została powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Goleniów Nr 2/91 z dnia 29 listopada 1991 r. Początkowo podstawą prawną działania straży była Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Działalność straży miejskich i gminnych w skali kraju została uregulowana Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

Terenem działania Straży Miejskiej w Goleniowie jest obszar całej Gminy Goleniów, łącznie z miastem Goleniów. Głównym zadaniem Straży jest ochrona porządku publicznego na terenie Gminy Goleniów.

Policja - 997
Komenda Powiatowa Policji
ul. Maszewska 9
tel. 91 460 25 11

Straż Pożarna - 998
ul. Andersa 8
tel. 91 431 79 00

Pogotowie Ratunkowe - 999 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin Filia Goleniów
72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2A
tel. 91 888 45 41
fax. 91 418 48 47

Nr alarmowy telefonii kom. - 112

Straż Miejska - 986
Plac Lotników 1
tel. 91 469 82 92

Pogotowie ciepłownicze - 993

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 503 197 796

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Goleniowie
Pocztowa 36
tel. 91 418 23 22
tel. 91 418 31 95
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 mod schrony

Na terenie gminy i miasta Goleniów znajdują się następujące budowle ochronne:

 1. Schron
  • Szpitalne Centrum Medyczne ul. Nowogardzka 2 – 103 osoby
 2. ukrycia typu 2
  • PZU ul. Młynarska 16 – 27 osób
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSADA”, ul. Piaskowa – 311 osób
 3. Miejsca doraźnego schronienia typu 3
  • na terenie miasta: 263 ukrycia dla 41 129 osób
  • na terenie gminy: 66 ukryć dla 8217 osób

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.