Dzisiaj jest: 20 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli

 20240215 151930

W  dniu 16 grudnia 2021 r. została podpisana umowa z  firmą MBD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łukasińskiego 9, 71-254 Szczecin, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki rowerowej od ronda Marszewo na obwodnicy wschodniej Goleniowa do ronda Maszewska w kierunku węzła komunikacyjnego Dworca Autobusowo – Kolejowego „Goleniów” z wykorzystaniem istniejącego systemu ścieżek pieszo-rowerowych”. Wartość podpisanej umowy 1.468.437,78 zł łącznie z podatkiem VAT.

pasek_dofinansowanie

Inwestycja obejmowała budowę I etapu ścieżki pieszo-rowerowej o długości 1.270,00 m i zmiennej szerokości od 2,00 m do 3,00 m (nawierzchnia z kostki betonowej, na odcinku skrzyżowania z ruchem okrężnym nawierzchnia bitumiczna) na odcinku od skrzyżowania ul. Tartacznej i ul. Maszewskiej w kierunku miejscowości Marszewo – do skrzyżowania z ruchem okrężnym z drogą wojewódzką.

W  ramach inwestycji wykonano również:
• przebudowę zjazdów publicznych i wlotów skrzyżowań ścieżki rowerowej z drogami publicznymi i wewnętrznymi,
• przedłużenie przepustu P1 o dodatkowe 4,0 m na rzece Wiśniówka,
• wykonanie 2 przepustów na rowach przydrożnych w okolicy ronda drogi, wojewódzkiej nr 113,
• przebudowę kolidującego z przebiegiem ścieżki przystanku autobusowego,
• doświetlenie przejść dla pieszych.

Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 1.750.757,01 zł.

Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w wysokości 1.488.143,46 zł (85% kosztów kwalifikowanych).

inwestycja

Gmina Goleniów w dniu 30.06.2023 r. podpisała umowę Nr 01218-6935-UM1611864/23 z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania p.n. „Modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie wsi Białuń". Wartość dofinansowania wynosi 192.468,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych.

stopka

Główny cel operacji: Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno- turystycznej Gminy Goleniów służącej rozwojowi turystyki w regionie poprzez zmodernizowanie kompleksu rekreacyjnego we wsi Białuń położonej na gminnym szlaku rowerowym.

Szczegółowy cel operacji: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

sciezka

dofinansowanie

W dniu 21 kwietnia 2023 r. została podpisana umowa z firmą Usługi Budowlane Wiesław Furtak, ul. Przyjaciół Żołnierza 51/10, 71-670 Szczecin na budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Wartość podpisanej umowy 3 242 999,00 zł. Nadzór inwestycyjny nad realizacja robót pełni firma RDS MULTIPROJEKT – Radosław Żarkiewicz. Wartość podpisanej umowy o pełnienie nadzoru wynosi 92 250,00 zł. Termin realizacji 25 października 2023 r.

kliniska

dofinansowanie

Zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Wykonanie infrastruktury węzła przesiadkowego na przystanku osobowym Goleniów Park Przemysłowy w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej” dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Umowa o dofinansowanie nr POIS.05-02-00-00-0025/17-00 zawarta w dniu 09 maja 2018 r.

 

Gmina Goleniów w dniu 7 listopada 2022 r. podpisała umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie infrastruktury węzła przesiadkowego na stacji Kliniska w ramach zadania Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej”. Wykonawcą robót była firma MET-INSTAL Sp. z  o.o. z  siedzibą w  Miękowie 5d, 72-100 Goleniów, wartość podpisanej umowy to 3 618 963,39 zł łącznie z podatkiem. Nadzór nad realizacją zadania prowadziła firma TPF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 22. Nadzór nad inwestycją sprawowany był w ramach umowy o współpracy nr 3/SKM/SSOM/2018 z dnia 22.05.2018 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego a Gminą Goleniów.

13

naglowek_loga

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna. Działanie 2.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie
Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.02.00-32-0010/17-00 z dnia 22 grudnia 2017 r.

Cel projektu: Zmniejszone zagrożenie wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne
Inwestycja realizowana była w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Wykonawcą robót była firma Prime Construction Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Rodakowskiego ½, 71-345 Szczecin
Inżynierem kontraktu na inwestycji była firma Dom Inżynierski PROMIS S.A., ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin

skm

stopka skm

Zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Wykonanie infrastruktury węzła przesiadkowego na przystanku osobowym Goleniów Park Przemysłowy w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej” dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Umowa o dofinansowanie nr POIS.05-02-00-00-0025/17-00 zawarta w dniu 09 maja 2018r.

 

Gmina Goleniów w dniu dnia 23.08.2021 r. podpisała umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie infrastruktury węzła przesiadkowego na przystanku osobowym Goleniów Park Przemysłowy w ramach zadania Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej”. Wykonawcą robót było Szczecińskie Centrum Brukarskie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tulipanowej 47, wartość podpisanej umowy to 1.074.645,13 zł łącznie z podatkiem. Nadzór nad realizacją zadania prowadziła firma TPF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 22. Nadzór nad inwestycją sprawowany był w ramach umowy o współpracy nr 3/SKM/SSOM/2018 z dnia 22.05.2018 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego a Gminą Goleniów.

main

stopka_dofinansowanie

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna. Działanie 2.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.02.00-32-0010/17-00 z dnia 22 grudnia 2017 r.

Cel projektu: Zmniejszone zagrożenie wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne

Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

IMG 20211117 110737

naglowek dofinansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna. Działanie 2.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Tytuł projektu: Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową”

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.02.00-32-0002/17-00 z dnia 27 września 2017 r.

Cel projektu: Ograniczenie spadku liczby osób podróżujących komunikacja miejską

Zasadniczym efektem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z sektora indywidualnego na terenie aglomeracji szczecińskiej poprzez budowę infrastruktury transportu publicznego.

rampa kultura

logotypy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Tytuł projektu: Rampa-kultura - stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni w centrum miasta Goleniów i nadanie jej nowych funkcji społeczno-kulturalnych poprzez rewitalizację zdegradowanej infrastruktury pokolejowej

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0040/18-00 z dnia 12 października 2018 r.

Cel projektu: Zmniejszone zagrożenie wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne

Zasadniczym efektem projektu było zrewitalizowanie istniejących, ale zdegradowanych obszarów infrastruktury pokolejowej, dzięki czemu powstała przestrzeń społeczna i kulturalna służąca rozwojowi lokalnych mieszkańców.

sciezka gpp 04

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Tytuł projektu: „Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej od węzła komunikacyjnego Goleniów Park Przemysłowy do systemu ścieżek pieszo-rowerowych w kierunku Dworca Kolejowego „Goleniów”

Strona 1 z 3

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.