Dzisiaj jest: 17 Kwietnia 2024 roku    |    Imieniny: Klara, Robert, Rudolf

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portal Gminy Goleniów - www.goleniow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-06-05.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak narzędzi kontaktowych w postaci formularza - zapewniono dostęp alternatywny w postaci podania adresów e-mail i telefonów i infolinii
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych - powód wyłączenia - część filmów zostało opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, dla filmów opublikowanych po wejściu ustawy w życie zapewniono dostęp alternatywny w postaci napisów

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23.Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Agnieszka Roszatycka-Krause, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 46 98 2381. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 Do budynku prowadzą 4 wejścia od Placu Lotników oznaczone literami A, B, C i D:

 • wejście A jest wejściem głównym
  wejscie A
 • wejście B (od strony Biura Rady Miejskiej) przeznaczone jest dla radnych Rady Miejskiej w Goleniowie i innych osób spoza urzędu, zaproszonych na organizowane spotkania i konferencje
  wejscie B
 • wejście C (od strony Urzędu Stanu Cywilnego) przeznaczone dla obsługi interesantów Urzędu Stanu Cywilnego
  wejscie C
 • wejście D (od strony Straży Miejskiej) przeznaczone dla interesantów Straży Miejskiej, dla osób kierowanych do prac społecznie użytecznych oraz zaopatrzenia.
  wejscie D

Po prawej stronie od schodów do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Wejście A do budynku zabezpieczone jest drzwiami wewnętrzymi, przez które może przejechać osoba na wózku. Strefa Obsługi Interesanta wraz Biurem Obsługi Interesanta znajduje się na wprost wejścia A. Dla interesantów, w tym osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Dostęp do pomieszczeń na na niskim parterze oraz wyższych piętrach zabezpieczony jest drzwiami szklanymi otwieranymi za pomocą breloków zbliżeniowych dostępnych dla pracowników Urzędu. W budynku znajduje się winda. Wejście do windy na parterze zabezpieczone jest zamkiem cyfrowym otwieranym za pomocą breloków zbliżeniowych dostępnych dla pracowników Urzędu.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na niskim parterze, na końcu korytarza na lewo od windy. Z uwagi na elektroniczne zabezpieczenie windy na parterze, osoba niepełnosprawna może skontaktować się z pracownikiem Urzędu w celu umożliwienia zjechania windą na poziom, na którym znajduje się toaleta.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdujące się po lewej stronie od schodów, w pobliżu podjazdu dla wózków.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

 

---- 

Oświadczenie zmodyfikowano dnia: 2021-09-01 

Zmiana dotyczy: zmiana osoby na stanowisku Koordynator ds. dostępności.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.