Dzisiaj jest: 22 Kwietnia 2018 roku    |    Imieniny: Kaja, Leon, Łukasz

Inwestycja polegała na budowie obwodnicy wschodniej Goleniowa. Obejście ma długośc 3,5 km. Ciągnie się na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 113 Goleniów – Maszewo do drogi powiatowej nr 0724Z Goleniów – Żółwia Błoć. Wykonana obwodnica Goleniowa powoduje zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 113 i przejęcie przez nowy odcinek tej drogi ruchu tranzytowego odbywającego się przez Goleniów.

W dniu 18 grudnia 2014 r. Gmina Goleniów zawarła z Województwem Zachodniopomorskim umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Os Priorytetowa 6 Rozwój funkcji Metropolitalnych Działanie 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym.

Wartość dofinansowania w/w zadania stanowi 60% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

W maju 2013 roku rozpoczęta została realizacja dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego projektu "Otwarte Bramy".

8 lutego 2013 roku otwarte zostały oferty na realizację zadania „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową mostu przez rzekę Inę w Goleniowie”.

Zapraszamy do zapoznania się z inwestycjami zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji oraz przewidzianymi do realizacji przez Gminę Goleniów w kadencji 2010/2014. Prezentacja zawiera 69 slajdów.

Goleniowskie inwestycje - podsumowanie kadencji 2010-2014

Pobierz prezentację jako plik PDFPobierz prezentację jako plik PDF (13 MB)Pobierz prezentację jako plik PowerPointPobierz prezentację jako plik PowerPoint (94 MB)

Przebudowa ulic Konstytucji 3 Maja i Szarych Szeregów to największa inwestycja realizowana w 2012 r. w mieście. Projekt obejmował wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej, położenie nowej nawierzchni jezdni oraz wymianę chodników na obu ulicach. Realizowany był w kilku etapach od 19 marca do 18 sierpnia 2012 r.

W marcu 2013 roku rozpoczęto realizację zadania "Przebudowa ulic Konstytucji 3 Maja i Szarych Szeregów w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną - II etap".

W dniu 18 listopada 2014 r. Gmina Goleniów zawarła z Województwem Zachodniopomorskim umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Os Priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje – Technologie”, Działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.3.3 „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej”, Schemat A „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego”.

mkidn18.07.2012 roku Gmina Goleniów w dniu podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. "Goleniów, mury obronne (XIII w.): konserwacja elewacji - I etap" w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytetu 1 "Ochrona zabytków" ze środków finansowych Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Informacja o zamiarze udzielania zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę wyposażenia dla projektu pn. „Remont Bramy Wolińskiej w miejscowości Goleniów”.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodnioporskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa 6 „ Rozwój funkcji metropolitalnych”
Działanie 6.2. „Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym”
Poddziałanie 6.2.1. „Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym”

W ramach przedsięwzięcia objętego wnioskiem "Moje Boisko Orlik 2012 w Goleniowie", przy ul. Szkolnej w miejscu tradycyjnie zwanym „zespół boisk” tworzony jest kompleks sportowy. Jest to nietypowy „Orlik”, bo w wariancie z powiększonym boiskiem do piłki ręcznej. Ponieważ budowa dobiegła właściwie końca warto opisać, w jaki sposób poprawi się pozostająca w dyspozycji mieszkańców Goleniowa baza sportowa.

W roku 2011 Gmina Goleniów zrealizowała zadanie inwestycyjne p.n. „Remont świetlicy wiejskiej w Danowie oraz I etap remontu zabytkowego kościoła w Borzysławcu, Gmina Goleniów”, które jest współfinansowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013.

W kwietniu 2015 r. Gmina Goleniów rozpoczęła realizację zadania pn. "Przebudowa układu drogowego w obrębie ulic Słowiańskiej, Niemcewicza i Barnima I w Goleniowie wraz z instalacją techniczną". Planowane zakończenie inwestycji: październik 2015 r.

Na odcinku ul. Szczecińskiej od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Akacjową prowadzone są prace polegające na budowie parkingu wzdłuż ulicy oraz wymianie nawierzchni chodnika. Parking oraz chodnik zostanie wykonany z kostki betonowej typu polbruk na podsypce cementowo-piaskowej. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawce- Firmę PPUH „SZACH” Pana Krzysztofa Chudziak z Goleniowa, który do 25.09.2009r. zakończy prace brukarskie. Po obiorze robót parking i chodnik zostanie oddany do użytkowania.

W dniu 5 grudnia 2011 r. Gmina Goleniów uzyskała pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krępsku.

W miesiącu sierpniu 2009 roku zostały zakończone prace budowlane związane z budową sali sportowej z antresolą, wykonaniem zagospodarowania terenu obejmującym ciągi piesze, chodniki, murki ozdobne i wejściowe, gazony, siedziska, pergole, trejaże drewniane, wiaty zadaszeniowe, wykonaniem ocieplenia istniejącego budynku szkoły remont schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz wymianą instalacji elektrycznej w budynku szkoły.

Przedmiotem realizacji inwestycji jest budowa drogi publicznej w kierunku Osiedla Helenów, tj. od skrzyżowania ulic Kalinowa – Zacisze na Osiedlu Helenów do drogi powiatowej nr 0710Z relacji Goleniów – Bolechowo wraz ze ścieżką pieszo-rowerową i infrastrukturą techniczną tj. z oświetleniem i kanalizacją deszczową.

Zapraszamy do obejrzenia dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej inwestycji.

W dniu 30 grudnia 2010 roku Gmina Goleniów podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Budowa odwodnienia w Goleniowskim Parku Przemysłowym” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 –2013.

W/w inwestycja polega na budowie zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z obiektami towarzyszącymi rurociągiem tłocznym prowadzonym wzdłuż drogi powiatowej Nr 0704Z oraz Nr 0706Z do miejscowości Ininka i odprowadzającym wody opadowe do rzeki Iny poprzez wylot usytuowany w km 9 +925.

Zadanie realizowane jest ze środków: Gminy Goleniów, „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz Starostwa Powiatowego. Prace wykonuje firma wyłoniona z postępowania przetargowego – PRD POL-DRÓG Nowogard. Prace prowadzone są na ulicach: Odrodzenia, Błękitnej, Seledynowej, Kolorowej, Żółta, 11-Listopada. W zakres prac wchodzi wykonanie: oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, jezdni, chodników, zjazdów z kostki betonowej typu polbruk. Zadanie zostanie zakończone do dnia 20 listopada 2009 r.

Przedmiot zamówienia obejmował budowę boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej o wymiarach płyty boiska 80 m x 30 m wraz z posadowieniem 2 szt. bramek.

Beneficjantem projektu była Gmina Goleniów.

Przedmiot zamówienia obejmował budowę boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej na podłożu żwirowym o powierzchni 7072 m2 wraz z siecią wodociągową do nawodnienia boiska około 83 m oraz punktami czerpalnymi w ilości 2 szt.

Beneficjantem projektu była Gmina Goleniów.

Przedmiot zamówienia obejmował budowę wiaty zamkniętej wraz z instalacją elektryczną, zlokalizowaną na terenie działki nr 42 w miejscowości Łaniewo.

W lipcu 2012 roku rozpoczęta została realizacja dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Goleniów".

Strona 1 z 2

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl