Dzisiaj jest: 13 Lipca 2020 roku    |    Imieniny: Małgorzata, Ernest, Henryk

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'XIV Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 27 listopada 2019 - 11:00

Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2019 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XIII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 października 2019 r.
 4. Stan realizacji gminnych inwestycji przyjętych do budżetu Gminy Goleniów na 2019 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/298/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów na lata 2017-2021.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2020 rok".
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.
 9. Projekt uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2020-2024 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie.
 10. Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Goleniów z Gminą Maszewo w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.
 11. Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Goleniów z Gminą Nowogard w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.
 12. Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Goleniów z Gminą Osina w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.
 13. Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Goleniów z Gminą Stepnica w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.
 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów.
 15. Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze gminy Goleniów.
 17. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze gminy Goleniów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
 18. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów.
 19. Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Goleniów.
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/337/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
 21. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
 22. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Goleniowie oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Goleniów.
 24. Interpelacje radnych i zapytania.
 25. Wolne wnioski.
 26. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 27. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 28. Informacje Przewodniczącego Rady.
 29. Zamknięcie obrad sesji.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.