Dzisiaj jest: 21 Kwietnia 2019 roku    |    Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks
środa, 11 lipca 2018 10:44

Wkrótce następne żłobki

W październiku powinien rozpocząć działalność nowy żłobek na terenie Gminy Goleniów – przy przedszkolu „Kacper” w Załomiu. Kolejny, który nazywać się będzie „Żółwik”, ma wkrótce powstać w Żółwiej Błoci.

Dzisiaj w Gminie Goleniów zameldowane jest 343 dzieci w wieku do 3 lat, potencjalnie potrzebujących opieki żłobkowej. Na terenie gminy działa 1 klubik dziecięcy oraz 9 żłobków niepublicznych, mających łącznie (nie wliczając tworzonego „Żółwika”) 212 miejsc. Sprawia to, że Gmina Goleniów na tle innych gmin w kraju jest w zdecydowanej czołówce, bowiem 62 procent zameldowanych dzieci w wieku do 3 lat ma zapewnione miejsce w żłobku. Z oficjalnych danych opublikowanych na internetowej stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w skali kraju tylko około 10 procent dzieci ma zapewnione miejsce w żłobku, zaś 70 procent gmin nie ma ani jednej placówki tego typu.
Kiedy trwały prace nad tworzeniem Strategii Rozwoju Systemu Edukacji w Gminie Goleniów na lata 2009 – 2018, w Gminie Goleniów nie funkcjonował ani jeden żłobek. Rozważano dwie koncepcje: budowę dużego żłobka przez gminę lub wspieranie podmiotów prywatnych, które chciałyby prowadzić tego typu działalność. Zdecydowano postawić na aktywność podmiotów prywatnych i w Strategii znalazł się stosowny zapis: Gmina wspiera finansowo podmioty prowadzące działalność opiekuńczą na rzecz małych dzieci do 3 roku życia.

Bezpośrednio po wejściu w życie Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Rada Miejska w Goleniowie podjęła uchwałę nr X/90/11 z dnia 29 czerwca 2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, ustalającą tę opłatę na minimalnym poziomie dopuszczanym odgórnymi przepisami. 21 grudnia 2011 przyjęto uchwałę XV/164/11 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla organów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Goleniów z późniejszymi zmianami, umożliwiającą finansowe wspieranie tego rodzaju działalności. Przyjęte rozwiązania okazały się skuteczne: obecnie w Gminie Goleniów działa 10 placówek zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3, wkrótce powstanie kolejna. Warto podkreślić, że owe placówki powstają tam, gdzie istnieją potrzeby; nie tylko w mieście, ale również na terenach wiejskich. Widać zainteresowanie przedsiębiorców tworzeniem następnych żłobków, można więc się spodziewać dalszego poszerzania oferty.

Już zupełnie na marginesie należy zauważyć, że wbrew potocznej opinii żłobki prowadzone przez gminy nie są tańsze od placówek niepublicznych. Z analizy danych Rejestru żłobków i klubików dziecięcych w Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia wynika, że koszty ponoszone przez rodziców w żłobkach prowadzonych przez gminy i przez inne podmioty są zbliżone.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.