Dzisiaj jest: 18 Sierpnia 2019 roku    |    Imieniny: Helena, Ilona, Bogusław
wtorek, 15 stycznia 2019 13:25

Nabór do Goleniowskiej Rady Seniorów

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór kandydatów do Goleniowskiej Rady Seniorów.na podstawie uchwały Nr XIV/150/15 Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie powołania Goleniowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.

W skład Goleniowskiej Rady Seniorów wchodzą:

 • 2 przedstawicieli Seniorów posiadających poparcie co najmniej 30 mieszkańców Gminy, zgłoszone na listach poparcia,
 • 14 przedstawicieli podmiotów działających na rzecz Seniorów wyznaczonych przez te podmioty, którzy zostali prawidłowo zgłoszeni zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady przysługuje grupie co najmniej 30 Mieszkańców Gminy, którzy ukończyli 60 rok życia i przedstawicielom podmiotów działających na rzecz Seniorów, legitymującym się pisemnym pełnomocnictwem tychże podmiotów.

Osoba będąca Seniorem, posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Gminy Goleniów, może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi do Rady. Udzielenie poparcia przez tę samą osobę więcej niż jednemu kandydatowi do Rady będzie skutkować nieuwzględnieniem głosu poparcia tej osoby przy wszystkich zgłoszonych kandydatach. Poparcie jest udzielane poprzez złożenie podpisu pod formularzem zgłoszeniowym kandydata do Rady.

Każda organizacja działająca na rzecz Seniorów, może zgłosić jednego kandydata na Radnego, wybranego na zebraniu wyborczym organizacji.

Wnioski na kandydatów do Rady należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wniosek na kandydata do Goleniowskiej Rady Seniorów”. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 stycznia 2019 roku, godzina 15.00. Formularze do zgłaszania kandydatów są dostępne w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie oraz poniżej.

Osobą do kontaktu jest Pani Mażena Domańska Dyrektor Wydziału Administracji i Spraw Społecznych, tel. 91 46 98 203.

Do pobrania:

docFormularz zgloszeniowy kandydata do Goleniowskiej Rady Seniorów w Goleniowie dla przedstawiciela podmiotu działającego na rzecz osób starszych
docFormularz zgloszeniowy kandydata do Goleniowskiej Rady Seniorów w Goleniowie dla przedstawiciela osób starszych
docOświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Goleniowskiej Rady Seniorów w Goleniowie

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.