Dzisiaj jest: 31 Stycznia 2023 roku    |    Imieniny: Marcelina, Ludwik, Jan

Nadanie nowych funkcji kulturalnych społecznych obiektowi wieży wodnej w Goleniowie – „Twierdza Design”

twierdza design

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.
Tytuł projektu: Nadanie nowych funkcji kulturalnych i społecznych obiektowi wieży wodnej w Goleniowie - "Twierdza Design".
Umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0042/18-00 z dnia 12 października 2018 r.

 

Cel projektu: Zmniejszone zagrożenie wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne

Zasadniczym efektem projektu było zrewitalizowanie istniejących, ale zdegradowanych obszarów infrastruktury pokolejowej, dzięki czemu powstała przestrzeń społeczna i kulturalna służąca rozwojowi lokalnych mieszkańców.

twierdza design

Głównym zamierzeniem realizacji projektu była przebudowa, rozbudowa, remont, zmiana sposobu użytkowania oraz adaptacja istniejącej wieży wodnej na funkcje obiektu użyteczności publicznej przeznaczonego na wystawy stałe i okresowe oraz spotkania zorganizowanych grup do 20 osób, np. lokalnych stowarzyszeń (m. in. Hufiec Goleniów ZHP, Stowarzyszenie Motocyklistów Goleniowskich, Stowarzyszenie Niepokonani, Stowarzyszenie Edukacyjno - Społeczno - Kulturalne TEATR BRAMA), gdzie będą mogli się spotkać oraz prowadzić warsztaty. Obiekt Twierdzy, w celu maksymalnego wykorzystania powierzchni istniejących, został rozbudowany o zewnętrzną przeszkloną klatkę schodową, która pełni funkcje wizerunkowe. Dodatkowo w obiekcie pozostawiony został metalowy baniak na wodę będący na wyposażeniu dawnej wieży ciśnień (znajduje się w najwyższych kondygnacjach obiektu) przy jednoczesnym odnowieniu i zabezpieczeniu jego powierzchni. Element ten stanowi atrakcję turystyczną. Obiekt Twierdza, będący w ścisłym sąsiedztwie z Rampą – kultura posiada wspólne zagospodarowanie terenu w postaci: traktu pieszego łączącego teren obiektu z parkiem, a także drogę dojazdową z zapleczem parkingowym dla obu obiektów.

Wykonawcą robót była firma „INTRAX” S.C. ul. Milczańska 30A pok. 204, 70-107 Szczecin .

Inżynierem kontraktu na inwestycji było Konsorcjum Firm: Lider: Usługi Inżynieryjne Kornel Suski ul. Lipowa 2, 72-200 Nowogard, Partner: KD Inżynieria Sp. z o .o. ul. 26 Kwietnia 81A/20, 71-126 Szczecin.

Dokumentacja projektowa została opracowana przez firmę Pracownia Projektowa „MILO 7” Miłosz Paweł Stachera, ul. Grochowa 14/7, 71-741 Szczecin

Termin zakończenia realizacji inwestycji – 18.12.2020 roku

Zadanie dofinansowanie w wysokości:
a) 1.095.973,79 zł ze środków EFRR
b) 199.267,96 zł ze środków Budżetu Państwa (Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju) do kwoty
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura publiczna. Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Wartość podpisanych umów wynosi 2.558.256,65 zł łącznie z podatkiem VAT.

 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.