Dzisiaj jest: 6 Grudnia 2020 roku    |    Imieniny: Mikołaj, Emilian, Leontyna

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

zyczenia wolontariusze2020

piątek, 30 marca 2012 11:04

"Piątka" od września niepubliczna

Mimo wniosków o zdjęcie z porządku obrad, odesłania projektu do ponownego rozpatrzenia oraz odrzucenia go, radni na sesji 28 marca 2012 roku przyjęli uchwałę w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 5 "Misiowe Przedszkole". Za jej przyjęciem głosowało 10 radnych, 8 było przeciw, od głosu wstrzymało się 3.

W miejsce zlikwidowanego przedszkola samorządowego, od dnia 1 września będzie funkcjonowało przedszkole niepubliczne, prowadzone przez osobę fizyczną. W drodze otwartego konkursu 16 marca 2012 roku wyłoniono organ prowadzący - będzie nim obecna dyrektorka przedszkola Katarzyna Roszko. Nowy organ prowadzący na mocy uchwały zobowiązany jest do zapewnienia obecnym wychowankom przedszkola kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu niepublicznym. Rodzicom, którzy nie zechcą, by ich dzieci realizowały roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu niepublicznym (dot. to dzieci pięcio- i sześcioletnich), gmina zapewnia możliwość skorzystania z oferty innych publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, nowy organ prowadzący otrzymywać będzie dotację na każdego wychowanka w wysokości 75% kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym. W pierwszym roku po przekształceniu opłata za przedszkole nie może być wyższa niż w przedszkolach publicznych, w następnych - większa niż 110% opłaty w gminnych przedszkolach za 9-godzinny pobyt dziecka. Majątek likwidowanego przedszkola nada pozostaje własnością gminy.

Przekazanie prowadzenia Przedszkola nr 5 innemu podmiotowi jest realizacją pierwszego obszaru "Strategii rozwoju systemu edukacji w Gminie Goleniów w latach 2009 - 2018". W 2011 roku Rada Miejska zdecydowała o przekazaniu prowadzenia Szkoły Podstawowej w Lubczynie Fundacji Św. Siostry Faustyny (fundacja prowadzi szkołę od 1 stycznia 2012 roku). Z dniem 1 września 2012 roku osobom fizycznym przekazane zostanie prowadzenie Przedszkola nr 1 (będzie przedszkolem niepublicznym) oraz Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 (pozostanie przedszkolem publicznym).

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.