Dzisiaj jest: 19 Stycznia 2020 roku    |    Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
piątek, 09 sierpnia 2019 09:32

Walka o jakość powietrza

Działania przewidziane do walki ze smogiem w Gminie Goleniów w najbliższym czasie skoncentrują się na pomocy mieszkańcom w pozyskiwaniu środków pieniężnych na wymianę tzw. „kopciuchów”. Zakończyliśmy weryfikację wszystkich ankiet złożonych przez mieszkańców deklarujących swój udział w Zachodniopomorskim Programie Antysmogowym.

Przypominamy, że Program obejmuje dwa działania i umożliwić może osobom fizycznym pozyskanie dofinansowania na wymianę kotłów i pieców opalanych węglem na nowe źródła ciepła oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Spośród złożonych 178 ankiet, do udziału w Programie kwalifikowało się:

 • 66 budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych ogrzewanych węglem, gdzie dotychczasowe źródło ciepła zastąpione zostanie na podłączenie do sieci ciepłowniczej, gazowej, pompą ciepła, bądź piecem /kotłem niskoemisyjnym na paliwo stałe (w ramach działania 2.14 kwota dofinansowania wynosi 7500 zł),
 • 25 budynków jednorodzinnych, w których nastąpi wymiana źródła ciepła opalanego węglem oraz przeprowadzona zostanie termomodernizacja częściowa (w ramach działania 2.14 kwota dofinansowania wynosi 25000 zł),
 • 53 budynki jednorodzinne, w których nastąpi wymiana źródła ciepła opalanego węglem oraz przeprowadzona zostanie termomodernizacja częściowa (w ramach działania 2.14 kwota dofinansowania wynosi 50000 zł).

Na podstawie zebranych ankiet, Gmina do dnia 30 sierpnia 2019 r. złoży dwa wnioski o dofinansowanie ze Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego na łączną kwotę 4,5 mln zł.
Czy dane środki zostaną nam przekazane, okaże się pod koniec listopada br., kiedy Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 ogłosi listę zwycięskich gmin.

Jednocześnie, od 1 sierpnia br. w Urzędzie Gminy i Miasta uruchomiony został Punkt Konsultacyjny rządowego Programu „Czyste Powietrze”. Program ten także umożliwia osobom fizycznym pozyskiwanie dotacji na wymianę kotłów i pieców opalanych węglem na nowe źródła ciepła oraz przeprowadzenie termomodernizacji w budynkach jednorodzinnych, jednak kwota dofinansowania uzależniona jest od dochodów przypadających na jednego członka gospodarstwa domowego. Wersje drukowane wniosków o przyznanie dotacji można odbierać w pokoju 206, a wypełnione wnioski w wersji papierowej składane w Biurze Obsługi Interesanta.

W czwartek w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie odbyło się uroczyste spotkanie z przedstawicielami gmin, które zadeklarowały swoją pomoc we wdrażaniu „Czystego Powietrza” na swoim terenie. Gminę Goleniów reprezentował wiceburmistrz Tomasz Banach.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.