Dzisiaj jest: 1 Kwietnia 2023 roku    |    Imieniny: Grażyna, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis
poniedziałek, 15 listopada 2021 11:23

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie Nagrody Barnimów!

Burmistrz Gminy Goleniów serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Goleniów do zgłaszania kandydatur do Nagrody BARNIM, przyznawanej osobom fizycznym i prawnym w celu wyróżnienia ich zasług, wybitnych osiągnięć i aktywności społecznej, kulturalnej, naukowej, sportowej.

Nagroda jest przyznawana w szczególności za:

 1. znaczące dokonania w zakresie twórczości artystycznej, oraz innej działalności służącej upowszechnianiu kultury i sztuki,
 2. dokonanie spektakularnego wyczynu sportowego lub turystycznego na miarę regionalną, krajową bądź międzynarodową,
 3. wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne rozwoju kultury i sportu w Gminie Goleniów,
 4. dynamiczny rozwój gospodarczy, szczególne osiągnięcia i zasługi dla rozwoju Gminy, promowanie Gminy w kraju i za granicą,
 5. wkład w rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego, wybitną działalność charytatywną i filantropijną.

Wnioski o przyznanie Nagrody mogą składać:

 1. instytucje publiczne,
 2. organizacje pozarządowe,
 3. przedsiębiorstwa prywatne,
 4. grupy obywatelskie, nieformalne, liczące co najmniej 10 osób.

Wnioski winny wpłynąć do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie do dnia 6 grudnia 2021 r.
Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie „Nagroda Barnim”.
Wnioski do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie oraz na stronie internetowej www.goleniow.pl.

Ogłoszenie wyników i wręczenie Nagród odbędzie się na specjalnie w tym celu zorganizowanej gali.
W przypadku ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii, zabraniających organizowania imprez i zgromadzeń, wydarzenie może zostać odwołane.

 

Do pobrania:

docWniosek o przyznanie Nagrody Burmistrza Gminy Goleniów Barnim

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.