Dzisiaj jest: 20 Kwietnia 2024 roku    |    Imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'LIX Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 29 marca 2023 - 10:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XLLVIII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 01 marca 2023 r.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Goleniów za rok 2022:
  1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Goleniów w 2022 roku.
  2. Informacja o działaniach Straży Miejskiej w Goleniowie w 2022 roku wraz z informacją o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego Goleniowa.
  3. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie oraz Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Goleniowie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
  4. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego.
 5. Informacja z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 -2023 w Gminie Goleniów wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022.
 6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów na lata 2023-2026”.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego w Goleniowie.
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Goleniów oraz określenia sezonu kąpielowego.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów na 2023 rok.
 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXV/462/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w gminie Goleniów.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/650/22 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r. (projektu Klubu radnych Koalicji Samorządowej).
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2023-2028.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego uchwały Nr XV/75/2023 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy w Goleniowie.
 18. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 19. Interpelacje radnych i zapytania.
 20. Wolne wnioski.
 21. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 22. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 23. Informacje Przewodniczącego Rady.
 24. Zamknięcie obrad sesji.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.