Dzisiaj jest: 23 Maja 2019 roku    |    Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
czwartek, 30 kwietnia 2015 09:13

Woda i kanalizacja dla wsi

Rada Miejska Goleniowa na sesji w środę 29 kwietnia br. zaakceptowała program rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Goleniów na lata 2015-2020.

Przewiduje on dokończenie budowy wodociągów na terenie gminy Goleniów, a konkretnie doprowadzenie wody do ostatniej wsi w gminie, która nie ma jeszcze wodociągu publicznego – do Niewiadowa.

Skanalizowane zostanie kilka kolejnych wsi na terenie gminy. Kanalizacja powstanie m.in. w Danowie, Żółwiej Błoci, Białuniu i Miękowie – wsiach, które w ostatnich latach są terenem intensywnego osadnictwa. Obecnie mieszkańcy tych miejscowości zmuszeni są korzystać z oczyszczalni przydomowych bądź zbiorników bezodpływowych i ponosić wysokie koszty ich opróżniania i konserwacji. Podłączenie do sieci kanalizacyjnej znacząco zmniejszy koszty ponoszone przez właścicieli nieruchomości i poprawi standard ich życia.

Koszty inwestycji związanych z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej szacowane są na około 39 milionów złotych. Inwestycje zwiększą wartość majątku spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja i poprzez odpisy amortyzacyjne zwiększą niestety cenę dostarczanej na terenie gminy wody i koszt odbioru ścieków. Z prognoz finansowych wynika, że łączna cena brutto 1 m3 wody i ścieków może wzrosnąć z obecnych 11,60 zł do 13,49 zł w roku 2020. Zaznaczyć trzeba, że przewidywana w roku 2020 cena jest wariantem najbardziej pesymistycznym, przyjętym z założeniem, że wszystkie koszty związane z rozbudową sieci poniósłby GWiK z własnych środków. Jest jednak spora szansa na uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, co pozwoli na zmniejszenie wzrostu cen za wodę i ścieki.

Burmistrz Robert Krupowicz zaapelował do radnych o przyjęcie uchwały w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. „W tej sprawie musi przeważyć solidaryzm społeczny. Nie możemy pozbawiać dostępu do wody i do sieci kanalizacyjnej mieszkańców kilku wsi tylko dlatego, że budowa rurociągów do ich domów będzie kosztować i że przez to wzrośnie cena wody i ścieków. Oni też mają prawo w XXI wieku korzystać z bieżącej wody i z sieci kanalizacyjnej."

W dyskusji radnych przeważały głosy popierające planowane inwestycje GWiK. Ostatecznie 14 radnych poparło uchwałę, troje (Artur Panek, Irena Henkelman i Ireneusz Zygmański) się wstrzymało, a jeden radny (Czesław Majdak) był jej przeciwny.

 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.