Dzisiaj jest: 20 Marca 2019 roku    |    Imieniny: Aleksandra, Klaudia, Anatol
piątek, 11 maja 2018 12:32

Spotkanie w sprawie ul. Lipowej

W czwartek po południu burmistrz Robert Krupowicz spotkał się z mieszkańcami Lubczyny. Głównym tematem była modernizacja stanowiącej własność powiatu ulicy Lipowej.

Generalny remont powiatowej ulicy zaplanowano jako inwestycję finansowaną przede wszystkim ze środków Gminy Goleniów. Gmina zleciła opracowanie dokumentacji budowlanej, zawarła porozumienie ze starostwem i zabezpieczyła w tegorocznym budżecie kwotę 8 mln zł, wynikającą z kosztorysu opracowanego w połowie ub. roku. Rolą starostwa było przeprowadzenie przetargu, wybranie wykonawcy i przeprowadzenie inwestycji przy wsparciu środkami z Programu Rozwoju Powiatowej i Gminnej Infrastruktury Drogowej (powiat pozyskał 3 mln zł).

W pierwszym przetargu wpłynęły dwie oferty, tańsza opiewała na kwotę 15,8 mln zł. Starostwo zwróciło się do Gminy Goleniów o wyasygnowanie brakującej kwoty; Rada Miejska odmówiła przyznania tych środków sugerując rozpisanie drugiego przetargu. Jedyna oferta złożona w ponownym postępowaniu została wyceniona na 15 724 320 zł. Do zbilansowania budżetu brakuje 4,75 mln zł. Można się spodziewać, że starostwo ponownie się zwróci do władz Gminy Goleniów o przekazanie brakującej kwoty.

Na spotkaniu, w którym uczestniczyło około trzydziestu mieszkańców Lubczyny burmistrz Robert Krupowicz przedstawił swój pogląd na sprawę remontu ul. Lipowej oraz planowane zamierzenia. Jego zdaniem gmina powinna przejąć ul. Lipową od powiatu i wziąć na siebie wszystkie obowiązki związane z modernizacją drogi i późniejszym jej utrzymywaniem. Jeśli Rada Miejska zgodzi się na przejęcie drogi, remont byłby możliwy w roku przyszłym, w oparciu o środki własne gminy oraz dofinansowanie z rządowego programu modernizacji dróg lokalnych; jest możliwe pozyskanie dofinansowania zdecydowanie większego, niż 3 mln przyznane w tym roku powiatowi. Burmistrz chciałby rozszerzyć zakres opracowania projektowego i zmodernizować całą ul. Plażową oraz rozwiązać problem braku miejsc parkingowych w Lubczynie – dotkliwy i wciąż narastający.

Obecni na spotkaniu mieszkańcy Lubczyny oczekiwali jednak innego rozwiązania, sprowadzającego się do przekazania powiatowi brakującej kwoty (prawie 5 mln zł) oraz wykonania prac jeszcze w tym roku. Radny Łukasz Dykowski zaproponował, żeby o owe prawie 5 mln zmniejszyć kwotę przeznaczoną na budowę centrum komunikacyjnego w Goleniowie i uzupełnić w ten sposób budżet inwestycji w Lubczynie. Burmistrz Robert Krupowicz powiedział, że nie widzi takiej możliwości i nie złoży wniosku do Rady Miejskiej o dokonanie takiego przesunięcia. Wprawdzie pierwszy przetarg na wykonanie przebudowy dworca nie został rozstrzygnięty, ale trwają procedury mające doprowadzić do znalezienia wykonawcy i gmina musi mieć zabezpieczone na ten cel środki finansowe.

Burmistrz podkreślił, że remont ul. Lipowej pozostaje jednym z trzech priorytetów dotyczących Lubczyny. Dwie inwestycje (przebudowa mariny oraz budowa ścieżki rowerowej Lubczyna-Goleniów) już zostały zrealizowane, a z modernizacji ul. Lipowej nie zamierza rezygnować. Przypomniał, że gmina podjęła się tego zadania, choć ul. Lipowa jest własnością powiatu. Gmina wykonała wszystkie swoje zobowiązania: przygotowała na swój koszt dokumentację, zawarła porozumienie z powiatem i zarezerwowała w budżecie kwotę 8 mln zł. Gdyby nie nagły wzrost cen usług budowlanych mający miejsce w tym roku, inwestycja byłaby już w trakcie realizacji. Zagwarantował, że remont ul. Lipowej zostanie wykonany, choć jego zdaniem trzeba go przesunąć w czasie o około rok.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.