Dzisiaj jest: 17 Kwietnia 2024 roku    |    Imieniny: Klara, Robert, Rudolf

Gmina Goleniów informuje o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na przygotowanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności dla zadania Gminy Goleniów pn. Przebudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa. Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się pdftutaj.

skm

stopka skm

Zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Wykonanie infrastruktury węzła przesiadkowego na przystanku osobowym Goleniów Park Przemysłowy w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej” dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Umowa o dofinansowanie nr POIS.05-02-00-00-0025/17-00 zawarta w dniu 09 maja 2018r.

 

Gmina Goleniów w dniu dnia 23.08.2021 r. podpisała umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie infrastruktury węzła przesiadkowego na przystanku osobowym Goleniów Park Przemysłowy w ramach zadania Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej”. Wykonawcą robót było Szczecińskie Centrum Brukarskie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tulipanowej 47, wartość podpisanej umowy to 1.074.645,13 zł łącznie z podatkiem. Nadzór nad realizacją zadania prowadziła firma TPF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 22. Nadzór nad inwestycją sprawowany był w ramach umowy o współpracy nr 3/SKM/SSOM/2018 z dnia 22.05.2018 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego a Gminą Goleniów.

Gmina Goleniów informuje o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na przygotowanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności dla zadania Gminy Goleniów pn. Budowa ścieżki rowerowej z Łozienicy w kierunku miejscowości Lubczyna. Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się pdftutaj.

sciezka gpp 04

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Tytuł projektu: „Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej od węzła komunikacyjnego Goleniów Park Przemysłowy do systemu ścieżek pieszo-rowerowych w kierunku Dworca Kolejowego „Goleniów”

Dnia 06.08.2015 r. została podpisana umowa z firmą SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie na realizację przedmiotowego zadania. Umowę podpisano na kwotę 6.774.102,04 zł łącznie z podatkiem VAT.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę hali gimnastycznej niepodpiwniczonej jednokondygnacyjnej. Pod względem funkcjonalnym obiekt podzielony jest na salę główną o wymiarach areny sportowej 24 m x 44 m x 7,0 m co pozwala na rozgrywki siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej halowej. Hala podzielona jest na boiska ćwiczebne wydzielone za pomocą kurtyn dźwiękochłonnych oraz zaplecze socjalno-sanitarno-szatniowe. W strefie wejściowej znajdować się ma portiernia, toalety ogólnodostępne, pokój sędziów, pokój nauczycieli wychowania fizycznego. W hali głównej należy wykonać trybunę na 302 widzów. Przy arenie głównej znajdować się ma 5 szatni z zapleczem sanitarnym. Hala gimnastyczna połączona będzie przejściem komunikacyjnym z budynkiem szkoły. Obiekt dostosowany będzie do wykorzystania przez osoby niepełnosprawne. Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje: wod-kan, elektryczną, oświetleniową, gniazd wtykowych, centralnego ogrzewania, wodociągową, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, przyłącze wodociągową, przyłącze elektryczne, przyłącze kanalizacyjne.

Dane obiektu:
- powierzchnia użytkowa – 2.076,57 m2
- powierzchnia całkowita – 2.095,85 m2
- powierzchnia zabudowy – 1.925,56 m2
- kubatura – 15.695,75 m3
Funkcję Inżyniera Kontraktu na w/w zadaniu pełni Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji ze Szczecina.

Termin zakończenia zadania 14.10.2016 r.
Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej w wysokości 2.000.000,00 zł

 
MSiT LOGO

W dniu 18 września 2019 r. Gmina Goleniów zawarła z Wojewodą Zachodniopomorskim umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.:”Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w ciągu ulic Lipowej, Plażowej oraz Żeglarskiej w miejscowości Lubczyna w Gminie Goleniów”.

stopka rfrd

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Budowa ul. Metalowej (DG 225059Z) wraz z budową łącznika na odcinku
od ul. Metalowej do ul. Nowogardzkiej w Goleniowie

Umowa na dofinansowanie zadania: Nr 32/2021/A/58 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dofinansowanie: 4 950 954,86 zł

Całkowita wartość: 9 296 563,29 zł

main

stopka_dofinansowanie

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna. Działanie 2.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.02.00-32-0010/17-00 z dnia 22 grudnia 2017 r.

Cel projektu: Zmniejszone zagrożenie wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne

Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

dofinansowanie

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Przebudowa ul. Aleksandra Puszkina (droga gminna nr 225145Z) w Goleniowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 

Umowa na dofinansowanie zadania: RFRD-1/45/2024 z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dofinansowanie: 5 619 168,06 zł
Całkowita wartość: 12 911 973,78 zł

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.