Dzisiaj jest: 1 Kwietnia 2023 roku    |    Imieniny: Grażyna, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis
wtorek, 26 października 2021 11:13

Naturalnie Połączeni - projekt Przyjaciół Czterech Łap wystartował!

Z radością informujemy, że Fundacja Przyjaciele Czterech Łap otrzymała dofinansowanie w wysokości 23000 euro z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny na realizację projektu “Naturalnie Połączeni” oraz 5000 euro na rozwój instytucjonalny organizacji.

Projekt dotyczy pokazania i usprawnienia systemu naturalnych połączeń: wpływu organizacji pozarządowej na rozwój lokalnych społeczności i kultury demokratycznej, w jaki sposób zaangażowanie obywateli i obywatelek w problemy, którymi zajmuje się Fundacja, może wpłynąć na organizację przestrzeni publicznej, poprawienie komfortu życia ludzi i zwierząt.

Poprzez kampanie społeczne: “Wolne koty w miastach i wsiach”, “Ptaki i owady - terapeutyczni pomocnicy”, “Jak działają Przyjaciele Czterech Łap”, “Zwierzę w potrzebie”, “Dzicy wśród nas” Fundacja rozpowszechni wiedzę na tematy ze sfery działań własnych, wyposaży odbiorców i odbiorczynie w receptę postępowania wobec często napotykanych sytuacji z udziałem zwierząt, w których niejednokrotnie czują się bezradnie.

Wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami Fundacja zamierza utworzyć estetyczne miejsca przyjazne zwierzętom - Kocie Przystanki, Stacje dla Ptaków i Owadów wkomponowane w przestrzenie Barlinka, Bani, Choszczna, Goleniowa, Mostkowa i Sulimierza. Wspólnie uświadomimy pozytywny wpływ tych zwierząt na ekosystem miejscowości. Stworzymy przestrzeń do międzypokoleniowej debaty i współpracy, zwiększymy zaangażowanie społeczne w kształtowanie lokalnej polityki dotyczącej koegzystencji zwierząt i ludzi w przestrzeniach publicznych. Odzyskamy naturalne połączenia.

Do realizacji projektu przystąpiły w roli Partnerów Gminy Banie, Barlinek, Choszczno, Goleniów oraz Sołectwo Sulimierz.

Aktualnie Fundacja pracuje nad zebraniem odpowiednich dokumentów, tworzymy treści kampanii społecznych, analizujemy istniejące w Gminach regulacje prawne dotyczące zwierząt oraz ich działanie w rzeczywistości. W niedługim czasie będziemy wspólnie chcieli poznać opinie mieszkańców i mieszkanek miejscowości objętych projektem. W tym celu powstaną specjalne miejsca w mediach społecznościowych. Pewnie też zapukamy do niektórych drzwi, by porozmawiać.

Koordynatorem projektu na terenie Gminy Goleniów jest Pani Agata Kiziuk.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.