Dzisiaj jest: 29 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Magdalena, Teodozja, Maria

Goleniowski Festiwal Radości 2024

Azbest

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o obowiązku przedkładania przez właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, informacji o wynikach przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach będącej w ich władaniu.


Zgodnie z art. 162 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2022. poz. 1260 ze zm.) i § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2011 Nr 8. poz. 31) w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonują inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.

Wynik inwentaryzacji ujmuje się odtna druku sporządzonym wg wzoru stanowiącego załączniki do w/w rozporządzenia: http://eboi.goleniow.pl/dokumenty/pokaz/533.dhtml
Powyższy druk jest również dostępny w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Osoba fizyczna, nie będąca przedsiębiorcą sporządza informacje w dwóch egzemplarzach:

 • jeden egzemplarz należy przedłożyć w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Goleniów
 • drugi egzemplarz należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Wszelkich informacji w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest można uzyskać w Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Goleniów.

UWAGA! Zgodnie z art. 346 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska - kto, wykorzystuje substancje stwarzające szczególe zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo odpowiednio wojewodzie lub burmistrzowi informacji o rodzaju, ilości i miejscu ich występowania, czym narusza obowiązek określony w art. 162 ust 3 i 4 podlega karze grzywny.

Szkodliwość azbestu

Szkodliwość włókien azbestowych zależy od średnicy i długości włókien. Większe włókna nie są szkodliwe, gdyż zatrzymują się w górnych drogach oddechowych, skąd usuwane są przez rzęski. Najbardziej niebezpieczne są włókna długie (>5µm), ale cienkie (3µm) , które wciągane są wraz z powietrzem do płuc i powodują groźne choroby takie jak: pylicę azbestową (azbestozę), międzybłoniak, nowotwór płuc i oskrzeli. Na choroby te narażone są osoby, które zawodowo mają styczność z dużą dawką pyłu azbestowego, jak również osoby przebywające okresowo w miejscu, gdzie powietrze jest silnie zanieczyszczone pyłami azbestu.

Bezpłatna aplikacja KIEDY ŚMIECI

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.