Dzisiaj jest: 1 Kwietnia 2023 roku    |    Imieniny: Grażyna, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis
środa, 17 listopada 2021 14:42

Referendum o odwołanie burmistrza nie odbędzie się

Komisarz Wyborczy w Szczecinie odrzucił wniosek grupy mieszkańców o przeprowadzenie referendum o odwołanie Burmistrza Gminy Goleniów.

Referendum przeprowadza się na wniosek co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania, czyli w Gminie Goleniów niezbędna liczba osób to 2 727.
8 listopada 2021 r. pełnomocnik inicjatora referendum złożył wniosek poparty 324 kartami, na których znajdowały się 2885 podpisy osób popierających inicjatywę, jednakże weryfikacja podpisów, przeprowadzona przez Krajowe Biuro Wyborcze w Szczecinie wykazała nieważność 537 podpisów, w tym:

 • 9 – z powodu braku prawa wybieralności
 • 134 – z powodu wad w numerze PESEL (niepełny, wadliwy, brak)
 • 299 – z powodu błędów w imieniu i/lub nazwisku (brak, nieczytelny)
 • 90 – z powodu wadliwie podanego adresu (niepełny, nieczytelny)
 • 5 – z powodu braku podpisu osoby, której dane ujęto w wykazie.

Mając na uwadze powyższe, w dniu 17 listopada 2021 r. Komisarz Wyborczy w Szczecinie I wydał postanowienie o odrzuceniu wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego o odwołanie Burmistrza Goleniowa przed upływem kadencji.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie o odrzuceniu wniosku jest dostępne pod adresem: https://szczecin.kbw.gov.pl/uploaded_files/1637207895_postanowienie-odrzucenie-wniosku-o-referendum.pdf

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.